Nya rut-tjänster föreslås

Regeringen föreslår höjt rut-avdrag till 75.000 kronor 2021, och nya tjänster som bland annat ska göra det lättare att återanvända gamla prylar. Sedan rapporterar Skattehuset också om ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen som rör kvalificerade personaloptioner. I vissa fall ska de inte tas upp till beskattning. 

Regeringen föreslår höjt rutavdrag

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna föreslår höjt rut-avdrag till 75.000 kronor och att fler tjänster integreras i tjänsteutbudet från 1 januari 2021. Nya tjänster:

  • Bortforsling av bohag och annat lösöre: Rutavdraget ska omfatta en transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning såsom auktioner, loppmarknader och andrahandsbutiker. 

  • Transport av bohag till och från magasinering: Transport av bohag till och från utrymmen för magasinering av bohaget ska omfattas av RUT-avdraget, även om magasineringen inte har samband med flytt mellan bostäder.

    Arbetskostnaden för bortforsling och transport av bohag och annat lösöre för återanvändning ska beräknas enligt schablon. Arbetskostnaden ska beräknas till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive moms, för den utförda bortforslingstjänsten i dess helhet.

  • Enklare tillsyn av bostaden.
  • Tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid en tvättinrättning. Även torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier ska omfattas när arbetet utförs i samband med sådan tvätt. Hämtning och lämning av tvättgods till och från en tvättinrättning ska omfattas av RUT-avdrag, när transporten utgör en del av den föreslagna tvätteritjänsten.

    Arbetskostnaden för tvätteritjänsten ska beräknas enligt schablon. Arbetskostnaden ska beräknas till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive moms, för den utförda tvätteritjänsten i sin helhet, inklusive hämtning och lämning. 
    Möbleringstjänster: Möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör till hushållet samt montering och demontering av sådana föremål ska omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Inredning och hemstajling bör inte omfattas av RUT-avdraget.

De föreslår också att beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp ska börja gälla omedelbart efter beslut men ddet ska i vissa fall gå att få anstånd med återbetalningen. 

Som Vismakund får du 20% rabatt på nyheter från Skattehuset >>

Delägare slapp extra skatt vid personaloption

En kvalificerad personaloption är en rätt att i framtiden köpa ett värdepapper på förmånliga villkor, utan att rätten i sig behöver vara ett värdepapper. Under vissa förutsättningar ska de optionerna inte förmånsbeskattas.

Ett av villkoren för att slippa är att den anställde genomför köpet inom en viss tid. Om alla villkor för skattefrihet är uppfyllda så sker en beskattning först när aktierna säljs vidare igen enligt reglerna för beskattning av kapitalvinster. Då slipper den anställde ett led i beskattningen.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen förtydligat vad som gäller genom att beslut i målet nr 406-20. 

En anställd fick option på aktier i det företag där han jobbade, mot ett visst lösenpris. Den anställde ansökte om förhandsbesked hos Skatteverket för att få klarhet i om alla villkor var uppfyllda för att slippa förmånsbeskattningen. 

Bolaget överlät ett antal teckningsoptioner till sin medarbetare. De utnyttjades omedelbart för att teckna nya aktier i bolaget. Aktieteckningen skedde med bolagets hjälp och med stöd av den lämnade fullmakten. Sedan beslutade bolagets styrelse att ge de tecknade aktierna till medarbetaren, som nu blev delägare. Köpet togs upp i bolagets aktiebok.

Skatterättsnämndens beslut

Skatterättsnämnden (SRN) beslutade i förhandsbeskedet att kravet att innehavaren hade utnyttjat optionen för köpet var uppfyllt. (Det framgår inte av lagtexten om personaloptionen måste utnyttjas direkt eller hur förvärvet rent tekniskt ska genomföras.)

Skatteverkets beslut

Skatteverket höll inte med och ansåg att den aktuella personaloptionen bara innebar en rätt att förvärva en teckningsoption, alltså inte en andel i ett företag. 
Därmed fanns inget utrymme för att tillämpa de särskilda bestämmelserna om personaloptioner. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut 

Domstolen bedömde att tanken med reglerna för personaloptioner är att de ska utnyttjas för förvärv av andel i företag. De ska säkerställa att den anställde blir delägare och får del av vinsterna.

I det här fallet framgick att de aktuella personaloptionerna var skrivna så att om medarbetaren utnyttjade personaloptionerna så ledde det delägarskap.

Domstolen fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked. Den anställde kommer bara att bli beskattad när aktierna säljs till annan och då gäller vanlig kapitalbeskattning. 

Visma Smarta Byrån

Brinner du lite extra för redovisning?

Här är paketet för professionella användare som brinner lite extra för det här med redovisning. Ingen bindningstid och du bara betalar för det du använder, i efterskott. Inte så dumt va?

Visma Smarta Byrån