Aktiebolagslagen – vad innebär ABL?

Aktiebolagslagen, förkortat ABL, (Svensk författningssamling 2005:551) är i huvudsak från 2005 och gäller alla aktiebolag. Det är den viktigaste lagen för ett aktiebolag. Syftet är att ge bolaget bästa möjliga förutsättningar att generera vinst till ägare.

Lagar & regler > Aktiebolagslagen, ABL

Det här innebär aktiebolagslagen (ABL)

ABL reglerar hur bolag får startas, struktureras, drivas och avvecklas. Den tar upp ägarnas ansvar och hur tillgångar och aktier får hanteras, samt samspelet mellan majoritets- och minoritetsägare. Även hur värden får överföras mellan olika aktiebolag.

En viktig princip är ledningens upplysningsplikt gentemot andra ägare.

Fler exempel på vad aktiebolagslagen reglerar

ABL reglererar bland annat:

 • Aktiebolagets styrelse och dess ansvar

 • Innehållet i bolagsordningen

 • Kallelse och genomförande av bolagsstämma

 • Regler för lån och låneförbud

 • Hur delning, fusion och överlåtelse får gå till

 • Krav på revisor och revision

 • Byte från privat till publikt bolag

 • Aktiebok

 • Handel med aktier och vinstutdelning

 • Avstämningsbolag, moderbolag, dotterbolag och koncern

 • Emissioner

 • Inlösen av minoritetsaktier

 • Särskild vinstutdelningsbegränsning

 • Konkurs och likvidation

 • Skadestånd och böter

 • Överklagande

Minoritetsskyddet i aktiebolagslagen

Ett aktiebolags består av majoritets- och minoritetsägare som kan ha olika åsikter om hur bolaget ska drivas. Balansen mellan dem upprätthålls av allmänna fair play-regler - minoritetsreglerna.

Aktiebolagslagen och låneförbudet

Aktiebolagslagen reglerar och begränsar även värdeöverföring mellan bolag. Ett exempel är låneförbudet (21 kap 1§ aktiebolagslagen). Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till ett annat aktiebolag om ägare till det första bolaget också har intressen i det andra bolaget.

Att ha ett intresse kan exempelvis innebära ägarskap till mer än 50 procent, en vd-post eller familjeband. Undantag är koncernlån eller om det första företaget lånar ut i rent vinstsyfte. Att exempelvis gynna uppstarten av ett annat bolag omfattas inte. En annan risk är att lånet kan ses som en förtäckt vinstutdelning. Reglerna om låneförbud är straffsanktionerade.

Aktiebolagslagen på engelska

The Swedish Compies Act

Relaterade ord

Årsredovisningslagen
Bolagsstyrning
Bolagsordning
Bolagsstämma
Firmatecknare
Aktiebolag
Aktie
Aktiekapital

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer