Firmatecknare

En firmatecknare tecknar bindande avtal i företagets namn. Vi förklarar vad firmatecknare och firmateckning i ett företag innebär.

Lagar & regler > Firmatecknare

Vad är en firmatecknare?

En firmatecknare är en person i ett företag som kan teckna bindande avtal i företagets namn. Som firmatecknare får du företräda ett företag och har rätt att teckna avtal och signera andra handlingar för bolagets räkning.

Firmateckning gäller även när företagets företräds i domstolar och myndigheter. Ett företag kan ha en eller flera firmatecknare och dessa ska alltid registreras hos Bolagsverket. Dock kan företagets firmatecknare överlåta ansvaret till en annan genom en fullmakt.

I vilka sammanhang används firmateckning?

Firmateckning kan innebära två saker; dels att signera avtal för bolagets räkning, och dels skriva under beslut som styrelsen beslutat om vid sammanträden och liknande. I det sistnämnda spelar bolagsordningen och de regler som har satts upp för företaget in. Styrelsen kan inte besluta om vad som helst om det strider mot bolagsordningen eller aktiebolagslagen.
Det är oerhört viktigt att utse pålitliga firmatecknare eftersom de avtal som skrivs under är bindande för företaget.

Enskild och kollektiv firmateckning

När man talar om firmateckning nämns enskild och kollektiv teckning, vilket syftar till antalet personer som skriver under en handling.

  • Enskild firmateckning – Det innebär att firmatecknaren som enskild person skriver under avtal.
  • Kollektiv firmateckning – När minst två firmatecknare ska signera samma handling.


Det kan vara värt att veta att vissa handlingar kräver signatur av flera styrelseledamöter/firmatecknare medans andra enbart kräver en. Du kan läsa mer om vilka handlingar det gäller på Bolagsverkets hemsida.

Anmälningar kan till exempel signeras av en styrelseledamot eller VD:n medans årsredovisningen ska undertecknas av samtliga firmatecknare i styrelsen samt av VD om sådan finns.

OBS! Tänk på att en styrelsesuppleant eller en vice VD kan ersätta en styrelseledamot eller VD:n själv vid signering av handlingar i företagets namn.

Om du har en enskild firma så är det alltid du som är firmatecknare men i ett lite större aktiebolag är det vanligt att flera har behörighet som firmatecknare.

I aktiebolag är det till exempel en styrelseledamot som är firmatecknare men också VD:n som får underteckna det som löpande rör verksamheten. Det är alltid styrelsen som utser bolagets firmatecknare även om hela styrelsen tillsammans enligt lag har rätt att teckna firman i ett aktiebolag.

I en ekonomisk förening är det oftast ordföranden och kassören som är föreningens firmatecknare.

Vad är en särskild firmatecknare?

Förutom styrelsen själv så kan man också komma överens om att andra personer i företaget har rätt att stå som firmatecknare och därmed har firmateckningsrätt. Detta gäller enbart om det inte finns några begränsningar i bolagsordningen. Det är bara fysiska personer som kan stå som firmatecknare och inom EU måste minst en av dessa vara bosatt inom EES. I annat fall krävs dispens.

Anmäl till Bolagsverket om du ändrar firmateckning

Om bolaget vill eller måste ändra firmatecknare så ska detta anmälas till Bolagsverket omedelbart. Detsamma gäller om ni ändrar styrelse eller styrelseordförande. Ändringen gäller först när anmälan har kommit in och behandlats av Bolagsverket.

Firmatecknare på engelska

Authorised signatory

Relaterade ord

Aktiebolag
Enskild firma
Bolagsordning
Bolagsstämma
Juridisk person
Suppleant
Styrelseordförande
Styrelse

Tips! I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp