Bolagsstämma & årsstämma

Det är varken styrelse eller VD som har mest makt i ett aktiebolag. Det är bolagsstämman! Vi förklarar begreppet.

Lagar & regler > Bolagsstämma / årsstämma

Vad är en bolagsstämma?

Bolagsstämma är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag, det vill säga överordnad både styrelse och VD. Bolagsstämman är det forum där aktieägarna fattar beslut enligt företagets bolagsordning och aktiebolagslagen. Samtliga aktieägare har rätt att rösta på bolagsstämman genom antingen personlig närvaro eller representation. Antalet röster avgörs av antalet aktier.

Bolagsstämma förekommer i olika former.

Ordinarie bolagsstämma

Den ordinarie bolagsstämman, som också kallas årsstämma, är den regelbundna årliga bolagsstämman som varje aktiebolag ska ha minst en gång per år. Årsstämma, som namnet antyder, hålls vanligtvis en gång om året. 

Fortsatt bolagsstämma

Om ägarna måste ha mer tid på sig för att komma fram till beslut under den ordinarie bolagsstämman, kan man kalla till en fortsatt årsstämma som hålls under ett senare datum. Till skillnad från extra bolagsstämma är denna dock inte en separat del av årsstämman.

Extra bolagsstämma

Styrelsen och företagets revisor har kan kalla till extra bolagsstämmor om det är något de vill att aktieägarna ska besluta om innan den ordinarie bolagsstämman. Detta kan exempelvis handla om vinstutdelning, ändringar i styrelsen eller i företagets bolagsordning.

Årsstämma – den ordinarie bolagsstämman

Årsstämman, som egentligen går under namnet ordinarie bolagsstämma, är som sagt den regelbundna årliga bolagsstämman som varje aktiebolag ska ha minst en gång per år. 

När ska ordinarie bolagsstämma hållas?

Det är vanligt att den ordinarie bolagsstämman hålls på våren (ofta i mars–april), men ska hållas senast ett halvår efter räkenskapsårets utgång. Utöver den ordinarie bolagsstämman kan som tidigare nämnt styrelsen eller revisorn kalla till extra bolagsstämmor under året.

Årsstämmans innehåll

De återkommande årsstämmorna behandlar ofta frågor om exempelvis nyemission av aktier, vinstutdelningar, ändringar i bolagsordning och styrelse. 


Så här kan en årsstämma gå till:

 • Stämman öppnar med valet av ordförande för bolagsstämman och justerare.
 • Den så kallade röstlängden fastställs och godkänns. Denna är en förteckning över alla med rösträtt, inklusive s.k. röstetal baserat på antalet aktier. 
 • Prövning och fastslagande av att bolagsstämman har blivit sammankallad i behörig ordning. Detta betyder att kallelsen skickades ut på rätt sätt, med rätt information, i rätt tid. 
 • Bolagsstämmans dagordning slås fast.
 • Årsredovisning och revisionsberättelse läggs fram. Resultaträkning och balansräkning fastställs. 
 • Nu ska beslut tas om hur bolagets vinster/förluster ska fördelas. Det beslutas även om huruvida styrelsen och VD ska beviljas ansvarsfrihet. 
 • Styrelse och eventuellt revisor väljs, samt arvoden för dessa.

Bolagsstämmans protokoll


När man håller bolagsstämmor är det viktigt att föra protokoll, i detta fall kallat bolagsstämmoprotokoll

Protokollet ska innehålla:

 • Bolagets företagsnamn
 • Ordförandes namn
 • Justeringsmännens namn
 • Stämmans datum
 • Ort där stämman hölls
 • Röstlängd
 • Uppgift om att styrelsen har skickat ut kallelsen till stämman i behörig ordning (på rätt sätt, i rätt tid). Denna uppgift kan undantas i de fall samtliga aktieägare deltog på stämman.
 • Information om vilka beslut som togs. Om omröstning skett ska information vad som röstades om, utfall och hur många röster för och emot finnas med. 

Omröstning på bolagsstämman – olika majoriteter

Vid omröstningar under bolags- och årsstämmor kräver olika beslut olika majoritet beroende på hur stora och viktiga besluten som omröstningen syftar på är. Dessa är de vanligaste typerna:

Enkel majoritet (absolut majoritet)

Enkel majoritet på bolagsstämma innebär att mer än hälften av rösterna fäller avgörandet.

Relativ majoritet

Används främst vid val under stämman. Alternativet med flest röster gäller.

Kvalificerad majoritet

Innebär att minst två tredjedelar av rösterna och av aktierna som är företrädda på stämman måste vara för ett beslut.

Extra kvalificierad majoritet

Aktieägare av minst 90 procent av företagets aktier måste närvara på bolagsstämman och alla närvarande måste rösta för beslutet.

Bolagsstämma i enmansbolag

Om man driver ett aktiebolag på egen hand, där man är den enda aktieägaren, räcker det att man håller en så kallad "pappersstämma". Detta sätt att ta beslut utan att hålla en formell stämma kallas per capsulam.

Justeringsmannen, som i vanliga fall verifierar att bolagsstämmans protokoll är korrekt, behövs inte i detta fall. Det är istället ägaren själv som noterar att kallelsen, dagordning, stämman etc har utförts i behörig ordning.

Bolagsstämma på engelska

Annual general meeting; shareholders' general meeting

Relaterade ord

Styrelse
Styrelseordförande
Firmatecknare
Bolagsordning
Aktiebolag
Aktiebolagslagen

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer