Styrelseordförande

Vad gör en styrelseordförande, hur utses den och vilken roll har denna person? Och kan man ändra styrelsens ordförande? Vi förklarar!

Lagar & regler > Styrelseordförande

Vad är en styrelseordförande?

När du grundar ett aktiebolag ska du och de andra stiftarna utse en styrelse som ska leda bolaget. I styrelsen måste det också finnas en styrelseordförande om styrelsen består av två eller flera ledamöter. Styrelseordföranden ska registreras hos Bolagsverket. Denne väljs också av styrelsen och leder styrelsens arbete, samt bär huvudansvaret tillsammans med den övriga styrelsen när beslut ska tas.

Regler gällande styrelseordföranden och aktiebolaget

Alla aktiebolag ska normalt innefatta en styrelse, en verkställande direktör och en revisor. Men det finns olika regler att förhålla sig till beroende på om bolaget är ett publikt bolag eller privat:

  • Det är alltid styrelsen som utser ordföranden.
  • En styrelse som har färre än tre ledamöter måste ha åtminstone en styrelsesuppleant.
  • Ett publikt aktiebolag ska enligt regelverket ha minst tre styrelseledamöter där en av dem är ordförande.
  • Har styrelsen fler än två ledamöter måste det finnas en ordförande, en av dessa kan utses som ordförande.
  • Ett privat bolag kräver ingen verkställande direktör men ett publikt bolag måste enligt lag ha en. Dock kan ordförande och vd inte vara samma i publika bolag, men i ett privat aktiebolag går det bra.

Styrelseordförandens roll & ansvarsområden

Det är ordförandens uppgift att se till att styrelsen sköter arbetet och att reglerna som man satt upp enligt bolagsordningen efterföljs. När företaget anmäler vem som ska vara styrelseordförande ska man också ha en styrelseansvarsförsäkring för att undvika att betala dyra skadestånd.

Styrelseansvarsförsäkringen

Att vara styrelseledamot, ordförande eller suppleant innebär att du är medlem i en styrelse. Och eftersom det är styrelsens uppgift att driva bolaget framåt och våga chansa på nya idéer så kan det innebära att man måste ta vissa risker. Ni kanske vill ta nya marknadsandelar eller förnya er på ett eller annat vis. Men detta har också en baksida.

Alla styrelsemedlemmar i ett företag är nämligen personligt ansvariga och så även styrelsens ordförande. Det i sin tur betyder att om du eller ni andra gör ett felsteg så kan det sluta i rättegång. Finns ingen ansvarsförsäkring kan du sitta illa till och förlora allt du äger och har på kontot. Och skulle du ändå förlora i rätten så täcker styrelseansvarsförsäkringen de utgifter och det skadestånd som domen meddelar.

Ordförandens arbetsuppgifter

  • Bär huvudansvaret för verksamheten och dess organisation.
  • Måste se till att styrelseledamöterna fullföljer sina plikter.
  • Besluta om datum och tid för sammanträden och möten.
  • Ska säkra upp att styrelsemedlemmarna får viktig information mellan sammanträden så att alla håller sig uppdaterade.
  • Styrelseordföranden ska se till att besluten som tas på möten verkställs.

Att ändra styrelseordförande

Det är viktigt att alla i styrelsen är nöjda med ordföranden. Om så inte är fallet måste styrelsen rösta om en ny styrelseordförande och för att en ny ska utses krävs det att det är majoritet i röstningen. En person kan till exempel inte bara säga att han eller hon nu är ny ordförande samt utse en person om de andra är tveksamma. Beslutet ska ske på ett styrelsesammanträde och mer än hälften måste vara överens. För att rösten ska gälla krävs det också att fler än hälften av hela styrelsen är på plats. 

Styrelseordförande på engelska

Chairman of the board; Board chairman

Relaterade ord

Styrelse
Suppleant
Firmatecknare
Bolagsstämma
Aktiebolag
Ekonomisk förening

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord