Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och är en juridisk person.

Entreprenörskap > Aktiebolag

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en företagsform som bildas av en eller flera grundare och är en juridisk person. Det innebär att bolaget har samma rättsliga rättigheter och skyldigheter som en fysisk person, men grundarna och ägarna är inte själva ansvariga för de skulder och åtaganden som bolaget har. Ägarna i aktiebolaget riskerar därför inte att förlora mer än det kapital som de själva har satsat i bolaget. Det satsade ägarkapitalet delas upp i lika stora andelar, aktier. En akties kvotvärde räknas ut genom att dividera det totala aktiekapitalet med det totala antalet aktier.

  Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Ek. förening
Minsta ägarinsats 25 000 0 0 0
Juridisk person Ja Ja Nej Ja
Skattesubjekt Ja Nej Nej Nej

Vad krävs av ett aktiebolag?

För att starta ett aktiebolag krävs en aktiekapital på 25 000 kronor, vilket är en sänkning från 50 000 kronor som gällde innan 2020. Om det är ett publikt aktiebolag krävs 500 000 kronor. Ett aktiebolag ska bestå av aktieägare, en styrelse, verkställande direktör, ordförande och en firmatecknare. Dessutom ska det ha en godkänd eller auktoriserad revisor.

Aktiebolag är bokföringsskyldiga och ska varje år skicka in en årsredovisning till Bolagsverket och styrelsen måste upprätta en aktiebok över företagets aktieägare.

Ett aktiebolag styrs av en bolagsstämma som är det högsta beslutande organet. I stämman fattar aktieägarna beslut om hur aktebolaget ska skötas utifrån de regler och lagar som finns i bolagsordningen och aktiebolagslagen.

Aktiebolaget ska också betala bolagskatt varje år, vilket innebär att man skattar på den vinst som bolaget haft under året.

Hur startas ett aktiebolag?

För att starta aktiebolag ska detta först skrifligen beslutat i ett dokument kallat stiftelseurkunden, ett dokument som innehåller centrala bestämmelser för bolagsbildning. Därefter skickas en ansökan om registrering in till Bolagsverket, vartefter bolaget får sitt namn registrerat och tilldelas ett organisationsnummer.

För att få bolaget registrerat ska det lämnas vissa uppgifter. Dessa är:

  • namnförslag
  • en verksamhetsbeskrivning
  • vilka som ska vara ledamöter
  • vem som ska vara revisor
  • vem som är stiftare
  • uppgifter om hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
  • priset på aktierna
  • kontaktuppgifter
  • bankintyg

 Tips! Nu kan vi hjälpa dig att komma igång med ett eget aktiebolag. Läs mer om lagerbolag!

Privata aktiebolag

Aktierna i ett privat aktiebolag får tecknas av högst 200 personer, vilket också gäller värdepapper. Det får heller inte spridas vidare värdepapper, skuldebrev eller liknande genom annonsering. Aktiebolaget ska ha en styrelse, en styrelseordförande om styrelsen består av fler än en styrelseledamot och får ha en verkställande direktör (det är dock inte ett krav). För att få starta ett privat aktiebolag krävs en kapitalinsats på 25 000 kronor. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller tillhörigheter som är användbara för din verksamhet.

Privata aktiebolag ska skicka ut en kallelse till årsstämma tidigast sex veckor innan den ska hållas men inte senare än fyra veckor innan.

 Funderar du på att starta eget? I vår starta eget-kurs på distans guidar vi dig till vilken företagsform som passar dig 

Publika aktiebolag

Ett publikt aktiebolag får erbjuda aktier på den öppna marknaden. Det är endast publika aktiebolag som får handla med aktier på den svenska och internationella börsen. För att starta ett publikt aktiebolag krävs det en kapitalinsats på minst 500 000 kronor.

Ett publikt aktiebolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter, vilka minst hälften ska utses vid bolagsstämman. Bolaget ska även ha en verkställande direktör och om så önskas, även vice ordförande. Den verkställande direktören och vice ordförande får inte vara densamma som styrelseordföranden. Det ska även finnas en revisor.

När ett publikt aktiebolag ska hålla bolagsstämma gäller vissa specifika regler. Kallelsen till stämman ska annonseras i post- och inrikestidningar, i minst en rikstäckande tidning och ska även skickas med post till de aktieägare där adressen är känd. Om ett publikt aktiebolag är noterat på en aktiemarknadsplats ska kallelsen annonseras i post- och inrikestidningar och på bolagets webbplats. Bolagsstämman ska utannonseras tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan den ska inträffa.

Aktiebolag på engelska

Limited company

Relaterade ord

Bolagsordning
Bolagsstämma
Suppleant
Styrelse
Styrelseordförande
Firmatecknare
Aktiebolagslagen

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord