Enskild firma eller aktiebolag?

Går du i tankar om att starta företag och har kommit så långt att du börjat fundera på vilken bolagsform som passar bäst? Grattis! Valet mellan aktiebolag och enskild firma är ett viktigt steg på vägen. Denna guide är perfekt för dig som ska starta eget men som inte valt företagsform än. Låt oss guida dig som ska välja mellan enskild firma eller aktiebolag!

Entreprenörskap > Enskild firma eller aktiebolag

Enskild firma

I en enskild firma, som även kallas enskild näringsverksamhet, driver och ansvarar en enskild person för verksamheten. Det är den enklaste företagsformen och innebär att företaget och ägaren är juridiskt samma person.

Oftast är det lämpligast att ha en enskild näringsverksamhet för småskaliga verksamheter så som konsulter, hantverkare och andra frilansare. Det är också en bra företagsform för dig som vill starta verksamhet snabbt och med låga initiala kostnader.

Lästips! Starta eget företag – steg för steg

Fördelar med enskild firma

Lägre kostnader: Att starta en enskild firma är kostnadseffektivt eftersom det inte krävs något startkapital. Registreringsavgiften är låg och i vissa fall kan du till och med börja din verksamhet utan att formellt registrera företaget (även om det rekommenderas). Dessutom är egenavgifterna ofta fördelaktiga för enskilda firmor så det är såklart något att fundera över.

Enklare administration: Bokföringskraven är enklare jämfört med aktiebolag, vilket minskar behovet av extern bokföringshjälp och håller kostnaderna nere. 

Skattefördelar: Vinsten i en enskild firma beskattas som inkomst av näringsverksamhet i din privata deklaration. Det kan vara fördelaktigt beroende på din personliga skattesituation. Du kan också göra avdrag för företagsrelaterade kostnader vilket minskar den beskattningsbara vinsten.

Flexibilitet: Du kan snabbt och enkelt starta din verksamhet. Om du vill avsluta firman är processen mindre komplicerad än för ett aktiebolag. 

Nackdelar med enskild firma

Personligt ansvar: Som ägare av en enskild firma är du personligt ansvarig för företagets skulder och åtaganden. Om företaget inte kan betala sina skulder, kan dina privata tillgångar användas för att täcka dem. Ansvar kan visserligen innebära frihet men det innebär också en större risk, det ska man inte glömma.

Svårare att få investeringar och lån: Enskilda firmor kan inte sälja aktier vilket gör det svårare att få in externa investeringar. Banker och andra långivare kan också vara mer restriktiva med att bevilja lån.

Skatter: Skatten på vinsten kan bli hög om företaget genererar mycket vinst eftersom den beskattas som personlig inkomst. Detta kan innebära högre skatteutgifter jämfört med andra företagsformer.

Egenavgifter: Som ägare måste du betala egenavgifter som kan bli en betydande kostnad och påverka företagets likviditet.

Inget delägarskap: En enskild firma kan endast ha en ägare. Om du vill driva företaget tillsammans med någon annan måste ni välja en annan företagsform som lagerbolag, handelsbolag eller aktiebolag.

Begränsat namnskydd: Namnet på en enskild firma skyddas endast i det län där företaget är registrerat. Detta kan vara en begränsning om du vill expandera verksamheten till andra delar av landet.

Kort förklarat är en enskild firma en enkel och kostnadseffektiv bolagsform som passar enskilda näringsidkare. Du har personligt ansvar för företagets åtaganden och det finns inget krav på startkapital. Administrationen är relativt enkel och vinsten beskattas som personlig inkomst.

Halva priset

Som nystartad företagare får du halva priset på bokföringen första året. Så du kan lägga mer tid på din passion.

Halva priset

Aktiebolag

Så, vad är det som definierar ett aktiebolag? Jo, det är en företagsform där företaget är en så kallad egen juridisk person, skild från sina ägare. Aktiebolag är precis som enskild firma en av de vanligaste företagsformerna i Sverige, särskilt bland större företag och verksamheter som har behov av att hantera större investeringar eller skydda ägarna från personligt ansvar.

Läs mer: Vad är ett aktiebolag och hur fungerar det? Vi förklarar!

Fördelar med aktiebolag

Begränsat ansvar: Som ägare har du begränsat ansvar för företagets ekonomi, skulder och åtaganden. Det innebär att endast de pengar du investerat i aktiebolaget riskeras, inte din privata ekonomi.

Möjligheter till kapitalanskaffning: Aktiebolag kan utfärda och sälja aktier för att samla in kapital och det gör det lättare att attrahera investerare och finansiera expansion. Banker och andra långivare är också ofta mer benägna att bevilja lån till aktiebolag eftersom de anses vara mer stabila och har en tydlig juridisk struktur.

Skattefördelar: Eftersom aktiebolag betalar bolagsskatt på sin vinst kan det vara till din fördel jämfört med personlig inkomstbeskattning i en enskild firma om vinsten är stor. Utdelningar till aktieägarna beskattas som kapitalinkomst som kan vara skattemässigt fördelaktigt.

Juridisk struktur: Aktiebolag har en tydlig juridisk och organisatorisk struktur. Detta kan öka företagets trovärdighet och förtroende bland kunder, leverantörer och investerare.

Ägarskifte och tillväxt: Aktier i ett aktiebolag kan enkelt köpas och säljas vilket gör det lätt att överföra ägarskap utan att påverka företagets verksamhet. Aktiebolag är också ofta bättre rustade för att hantera tillväxt och expansion, både nationellt och internationellt.

Fortsatt verksamhet: Ett aktiebolag kan fortsätta existera även om ägarna byts ut eller drar sig tillbaka, vilket ger kontinuitet och långsiktig stabilitet.

Nackdelar med aktiebolag

Högre kostnader: Att starta och driva ett aktiebolag innebär högre kostnader än en enskild firma. Du behöver ett aktiekapital på minst 25 000 kronor för att starta ett aktiebolag. Dessutom kan det tillkomma kostnader för revisorer, årsredovisningar och andra administrativa krav.

Mer administration: Du bör vara insatt i företagandets administrativa delar då aktiebolag har strikta krav på bokföring och redovisning, som till exempel årsredovisning. Detta kan innebära mer administration och därmed högre kostnader för extern hjälp, som bokföringsbyråer och revisorer.

Dubbelbeskattning: Vinsten i ett aktiebolag beskattas två gånger – först betalar företaget bolagsskatt på vinsten och sedan betalar aktieägarna skatt på utdelningar och eventuella löner som tas ut ur bolaget.

Mindre flexibilitet: Även om aktiebolag erbjuder fördelar vid ägarskifte och kapitalanskaffning kan de också vara mindre flexibla i vissa avseenden. Beslut måste ofta fattas av styrelsen och godkännas vid bolagsstämman och det kan ta tid och minska snabbheten i beslutsfattandet.

Krav på formell struktur: Aktiebolag kräver en formell bolagsstruktur med styrelse och eventuellt revisor. Det innebär att du måste följa formella regler för möten, beslut och rapportering vilket kan vara mer byråkratiskt jämfört med en enskild firma. Företaget ska till exempel ha bolagsstämma minst en gång per år och skicka in en årsredovisning, något som oftast inte krävs av enskilda näringsverksamheter.

 Tips! Vill du snabbt komma igång med bolaget? Kolla in lagerbolag från Visma Spcs

Gratis lagerbolag när du köper ditt ekonomiprogram

Gratis lagerbolag

Starta nytt AB fort som bara den! Du får ett gratis lagerbolag av oss när du köper vårt bokföringsprogram.

Läs mer om lagerbolag

Vad passar dig bäst - aktiebolag eller enskild firma?

Enskild firma är särskilt lämplig för småskaliga verksamheter och för de som:

 • Vill starta verksamhet snabbt och med låga initiala kostnader
 • Arbetar som frilansare, konsulter eller har enmansföretag
 • Föredrar enkel administration och mindre byråkrati
 • Vill ha full kontroll över företagets beslut och vinst

Aktiebolag är särskilt lämpligt för verksamheter och företagare som:

 • Planerar att växa och expandera
 • Vill attrahera investerare
 • Behöver begränsa personligt ansvar
 • Har högre omsättning och komplexitet
 • Vill säkerställa kontinuitet
 • Föredrar skattefördelar

Både enskild firma och aktiebolag

Visste du att det är möjligt att starta både enskild firma och aktiebolag? Det är ett hett tips för att balansera de skattefördelar som finns för vardera bolagsform! Det är vanligt att i början driva verksamheten i främst den enskilda firman och senare överföra den till ett aktiebolag.

Alternativet att kombinera de båda företagsformerna har såklart även det sina för- och nackdelar: 

Fördelar med att ha både enskild firma och aktiebolag

 1. Flexibilitet
  Vissa delar av din verksamhet kan fortsätta att bedrivas genom enskild firma för att dra nytta av enklare administration och lägre kostnader. Du kan använda aktiebolaget för att hantera mer komplexa eller riskfyllda delar av din verksamhet som kräver större kapital och professionell struktur.
 2. Skatteplanering
  Du kan optimera skatten genom att fördela inkomster och kostnader mellan din enskilda firma och ditt aktiebolag beroende på vad som är mest skattemässigt fördelaktigt.
 3. Riskhantering
  Du kan minska din personliga risk genom att flytta delar av verksamheten som innebär större ekonomisk risk till aktiebolaget, där ditt personliga ansvar är begränsat.

Nackdelar med att ha både enskild firma och aktiebolag

 1. Ökad administration
  Att driva både en enskild firma och ett aktiebolag innebär dubbel administration, bokföring och rapportering, vilket kan vara tidskrävande och kostsamt.
 2. Komplexitet i skattehantering
  Skattehanteringen kan bli mer komplex när du har två företagsformer, vilket kan kräva avancerad rådgivning för att säkerställa att du följer alla regler och maximerar dina skattefördelar.

Praktiska aspekter

 1. Separat bokföring
  Du måste hålla två separata bokföringar, en för din enskilda firma och en för ditt aktiebolag, vilket innebär att du behöver vara noggrann med att hålla isär affärshändelser och ekonomiska transaktioner.
 2. Överföring av tillgångar och kostnader
  Det är viktigt att tydligt definiera vilka tillgångar och kostnader som hör till vilken företagsform för att undvika problem med skattemyndigheterna.
 3. Anställda och löner
  Om du har anställda i både din enskilda firma och ditt aktiebolag behöver du vara medveten om att regler och förmåner kan skilja sig åt beroende på företagsform.

Tips!

För att aktierna ska räknas som kvalificerade behöver du vara aktiv i aktiebolaget. Därför bör en viss verksamhet placeras i aktiebolaget. På så sätt kan du tillgodoräkna dig skattegynnat utdelningsutrymme.

Att byta från enskild firma till aktiebolag

Det är inte ovanligt att expandera från enskild firma till aktiebolag när verksamheten växer. Vi har samlat allt du behöver veta om att byta mellan bolagsformerna i vår artikel om att ombilda enskild firma till aktiebolag.

Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen