Avkastning

Avkastning är ett lönsamhetsmått som visar hur värdet på en tillgång förändrats från en viss tidpunkt till en annan.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Avkastning

Vad är avkastning?

Avkastning är en ekonomisk term som bland annat kan användas för att mäta ett företags lönsamhet. Begreppet räntabilitet är mer vanligt att använda i företagsvärlden när det talas om ett företags vinst från verksamheten.

Eftersom såväl vinst som kapitalbas kan definieras på olika sätt finns inte ett utan flera sätt att ange avkastningen. De vanligaste måtten är:

  • avkastning på investering
  • avkastning på investerat kapital
  • avkastning på eget kapital
  • avkastning på totalt kapital
  • avkastning på sysselsatt kapital samt
  • avkastning på operativt kapital

Samtliga dessa nyckeltal uttrycks i procent.

Avkastning på investering

Begreppet avkastning på investering (Return on Investment, ROI) används ofta för att beräkna och utvärdera en investering. Beräkningen utgör basen för många informerade investeringsbeslut, exempelvis gällande aktier, obligationer eller fastigheter. För att beräkna ROI divideras vinsten från en investering med kostnaden för investeringen. Resultatet används för att utvärdera effektiviteten av en investering samt för att jämföra olika investeringsalternativ.

Avkastning på investering = Nettovinst ÷ Kostnad för investeringen

Avkastning på investerat kapital

Ett företags avkastning på investerat kapital (Return on Invested Capital, ROIC) visar företagets förmåga att generera kapital på investeringar. Genom att jämföra ett företags avkastning på kapital med dess kapitalkostnad kan man bedöma om det investerade kapitalet användes effektivt. Det investerade kapitalet kan exempelvis vara placerat i byggnader, projekt, maskiner eller andra företag. För att räkna ut avkastning på investerat kapital används följande formel:

Avkastning på investerat kapital = Rörelseresultat efter skatt ÷ Investerat kapital

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital (Return on Equity, ROE) mäter företagets avkastning under året på det kapital ägarna satt in i verksamheten och därmed hur lönsamt ett företag är för dess aktieägare. Detta nyckeltal kan därför hjälpa investerare att avgöra om det är värt att investera i företaget eller inte, och är även ett användbart verktyg för att jämföra lönsamheten mellan företag i samma bransch. Det finns flera varianter för att beräkna avkastning på eget kapital. Nedan följer den mest grundläggande:

Avkastning på eget kapital = Resultat ÷ Eget kapital

Avkastning på totalt kapital

Avkastning på totalt kapital (Return on Assets, ROA) är ett mått på avkastningen på de totala tillgångarna i ett företag. Det används för att bedöma om ett företags verksamhet ger en acceptabel förräntning på företagets resurser. Nyckeltalet visar verksamhetens effektivitet oberoende av hur kapitalet är finansierat, eftersom de finansiella kostnaderna inte räknas med.

Fördelen med detta är att resultatet inte blir lika missvisande för bolag som har hög belåning. Det finns flera varianter för att beräkna avkastning på totalt kapital. Den vanligast förekommande är:

Avkastning på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Totalt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE) visar hur väl företaget lyckats förränta det sammanlagda kapital som av ägarna och långivarna ställts till förfogande. Måttet visar därmed företagets avkastning oberoende av finansieringsvalet. Det sysselsatta kapitalet utgörs av de totala tillgångarna i balansräkningen (balansomslutningen) minus icke räntebärande skulder.

Avkastning på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Sysselsatt kapital

Avkastning på operativt kapital

Avkastning på operativt kapital (Return on Operating Capital, ROOC) visar ett företags avkastning oberoende av finansiella tillgångar och finansieringsval. Måttet är användbart vid lönsamhetsjämförelser mellan olika avdelningar eller divisioner inom samma koncern eftersom de finansiella tillgångarna är exkluderade i beräkningen.

Avkastning på operativt kapital = Rörelseresultat ÷ Genomsnittligt operativt kapital

Avkastning på engelska

Return; yield

Relaterade ord

Kapital
Nuvärde
Nyckeltal
P/E-tal
Räntabilitet
Soliditet
Vinstmarginal
Vinst
Resultat

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer