Vinst – vad är vinst?

Vinst är ett begrepp inom företagsekonomi och är synonymt med ett positivt resultat under en period eller ett räkenskapsår.

Företagsredovisning > Vinst

Vad är vinst?

Vinst, även kallat profit, uppstår när ett företag, en organisation eller förening avslutar ett räkenskapsår där intäkterna varit större än utgifterna. När man pratar om vinst under en specifik period, exempelvis vid bokslut, förekommer synonymen resultat. Resultatet (vinsten) framgår på sista raden i resultaträkningen. 

Vinst är kritiskt för företag

Privata företag i näringslivet har som främsta mål att leverera vinst, därav begreppet vinstdrivande företag. Ett företags förmåga att leverera vinst påverkas av en mängd faktorer, såsom till exempel ökad försäljning, ökad lönsamhet eller minskade kostnader.

Vinst i aktiebolag

Aktiebolag har ett tydligt uppdrag att regelbundet gå med vinst för att kunna ge avkastning i form av aktieutdelning till sina aktieägare, något som till och med är inskrivet i Aktiebolagslagen. I ett aktiebolags redovisning kommer vinsten (eller förlusten) bolaget tillgodo efter att den flyttats över till posten eget kapital i balansräkningen. När ett aktiebolag gör ett vinstresultat, ska vinsten beskattas. Vinstskatten för aktiebolag har varierat över tid, men brukar uppgå till mellan 20-22%. Denna skatt på vinsten i aktiebolag kallas för bolagsskatt.

Skatt på vinst i andra företagsformer

Enskilda firmor och handelsbolag kan, istället för att skatta all vinst under Inkomstlaget näringsverksamhet, skatta en del av vinsten under Inkomstlaget kapital. Detta kallas räntefördelning.

När det kommer till föreningar, finns egentligen inget vinstintresse per definition, men samtidigt försöker en förening att undvika ett förlustresultat. 

Räkna ut vinst

Ett företags vinst beräknas genom följande formel:

Intäkter - kostnader = Vinst

Dock varierar definitionen av begreppen intäkter och kostnader mellan olika former av organisationer. Exempelvis kan kapitalbindningskostnad räknas som kostnad inom nationalekonomi, men räknas vanligtvis inte som kostnad i företagsekonomi.

Balanserad vinst

Efter att ett aktiebolag betalat skatt på vinsten samt avsatt medel till reservfond och andra fonder, kallas det som återstår av vinsten för balanserad vinst. Den balanserade vinsten räknas som fritt eget kapital i balansräkningen.

Vinst på engelska

Profit

Relaterade ord

Vinstmarginal
Avkastning
Aktiebolag
Resultat
Rörelseresultat

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp