Resultat

Begreppet resultat används inom företagsekonomi och syftar på huruvida ett företag har gått med vinst eller förlust.

Företagsredovisning > Resultat

Vad är ett resultat (ekonomi)?

Ett företags resultat är ett begrepp inom företagsekonomi och betyder i princip samma sak företagets vinst eller förlust. Termen årets resultat är synonym med företagets vinst eller förlust under ett givet räkenskapsår. Har företaget haft högre intäkter än kostnader under ett räkenskapsår, har företaget uppnått ett positivt resultat, vilket betyder att företaget gått med vinst. Har företaget däremot haft högre kostnader än intäkter, har det uppnått ett negativt resultat (gått med förlust). Resultatet delas in i redovisat resultat och balanserat resultat.

Vad är balanserat resultat?

Balanserat resultat är summan av företagets totala intäkter och kostnader för avslutat räkenskapsår, där de eventuella utdelningarna är avdragna. Balanserat resultat är del av balansräkningen och går in under posten fritt eget kapital. Balanserat resultat kan också kallas balanserad vinst eller balanserad förlust.

Vad är redovisat resultat?

Termen redovisat resultat används i resultaträkningen, där årets slutliga resultat framgår. I resultaträkningen motsvaras resultatet av samtliga intäkter subtraherat med samtliga kostnader och eventuella periodiseringar.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto, även kallat EBIT, betyder att man summerat företagets resultat och företagets finansnetto (de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna). Finansnetto räknas ut innan skatt dragits av.

Skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat betalas av främst aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser. Detta eftersom de är egna juridiska personer, vilket innebär att de även är egna skattesubjekt. För aktiebolag kallas detta för bolagsskatt.

Bokföra årets resultat

I vårt forum kan du läsa om hur du ska bokföra årets resultat.

Resultat per aktie

Resultat per aktie eller vinst per aktie (EPS), är ett aktierelaterat nyckeltal som framgår av ett företags resultatrapport. EPS bland annat används för att beräkna P/E-tal. Resultat per aktie räknas ut genom formeln:

Vinst per aktie (EPS) = (nettointäkter - utdelningar) / viktat värde för utestående aktier

Resultat på engelska

Net income; Net profit for the financial year; Profit/loss for the year

Relaterade ord

Vinst
Rörelseresultat
Resultaträkning
Balansräkning
Balansrapport
Balansomslutning
Avkastning

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp