Vad är en balansrapport?

En balansrapport är en sammanställning av företagets tillgångar och skulder vid en given tidpunkt.

Företagsredovisning > Balansrapport

Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning

För att stämma av att ett företags bokföring är rättvisande är det viktigt att regelmässigt göra kontroller och analyser. Genom rapportering av företagets ekonomiska ställning vid olika tidpunkter kan man få en uppfattning om hur företagets intäkter och kostnader ser ut, samt vilka tillgångar och skulder företaget har. Tillsammans med en resultatrapport ger en balansrapport därför viktig information om hur företaget presterar.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

En balansrapport visar tillgångar, skulder och eget kapital

Balansrapporten är en förteckning över företagets tillgångar och skulder vid ett visst tillfälle. Balansrapporten sammanfattar vilka tillgångar som finns i företaget och om de har finansierats genom eget kapital eller skulder. Skulderna visar vad företaget är skyldigt exempelvis leverantörer eller kreditinstitut.

En balansrapport kan exempelvis användas för att se hur företagets tillgångar såg ut vid årets början, för att sedan jämföra med hur de såg ut vid årets slut. Balansrapporten visar periodens ingående balans (IB), förändringar på balanskontona och periodens utgående balans (UB).

De konton som i bokföringen visar bolagets tillgångar och skulder kallas balanskonton. Balanskontona delas ofta upp i just tillgångskonton och skuldkonton. Summan av bolagets tillgångar alternativt summan av skulderna och det egna kapitalet kallas för balansomslutning. När räkenskapsåret avslutas ska summan av tillgångarna alltid vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna. Eftersom slutsummorna alltid ska vara lika – i balans – kallas denna typ av rapportering balansrapport.

 Vill du lära dig grunderna i bokföring? Kika på vår bokföringskurs online – Bokföringsskolan

Balansräkning och balansrapport går hand i hand

En balansrapport används för avstämning och uppföljning av ett företags löpande bokföring. En balansrapport kan ses som en förenklad variant av en balansräkning, eftersom balansräkningen ofta är mer omfattande.

Balansräkningen är en del av årsredovisningen och visar en verksamhets tillgångar och skulder vid en bestämd tidpunkt, i regel på räkenskapsårets sista dag. Balansräkningen används därmed även för extern kommunikation och redovisning.

Balansrapport på engelska

Balance sheet

Relaterade ord

Balansomslutning
Balansräkning
Resultat
Skuld
Tillgång
Årsredovisning
Årsredovisningslagen

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer