Vad är årsredovisningslagen (ÅRL)?

Årsredovisningslagen är en lag som innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Lagar & regler > Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen omfattar nästan alla

Årsredovisningslagen, förkortat ÅRL (1995:1554), är baserad på direktiv från EU och innehåller bestämmelser om hur årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport ska upprättas och offentliggöras. De företagsformer som omfattas av årsredovisningslagen är aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med minst en juridisk delägare, samt bokföringsskyldiga stiftelser.

Årsredovisningslagen har tre övergripande direktiv

De årsredovisningar som omfattas av ÅRL ska vara överskådligt uppställda, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningar ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick.

Den rättvisande bilden av en verksamhets resultat och ställning ska tillsammans utgöras av verksamhetens balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Det sista direktivet, god redovisningssed, innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa.

Årsredovisningslagens delar

Årsredovisningslagen innehåller 10 kapitel som behandlar olika ämnen som utgörs av flera underkategorier och paragrafer.

  • Kap 1: Inledande bestämmelser. I det första kapitlet presenteras vilka företagsformer som omfattas av lagen samt allmänna definitioner av de ekonomiska termer som förekommer i lagen.
  • Kap 2: Allmänna bestämmelser och årsredovisning. Här presenteras hur en årsredovisning ska upprättas. Den ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Årsredovisningen ska dessutom vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt följa god redovisningssed.
  • Kap 3: Balans- och resultaträkning. Enligt ÅRL ska balansräkningen visa företagets tillgångar och skulder och resultaträkningen ska visa ett företags intäkter och kostnader under räkenskapsåret.
  • Kap 4: Värderingsregler. Här presenteras bland annat vad som räknas som anläggningstillgångar och omsättningstillgångar samt hur avräkning och värdering av dessa går till. Kapitlet tar även upp varulagervärdering och dess principer, värdering av aktier och finansiella instrument.
  • Kap 5: Tilläggsupplysningar. Här beskrivs de upplysningar som ska ges som ligger utanför de som tidigare har angetts.
  • Kap 6: Förvaltningsberättelse. Enligt ÅRL ska en förvaltningsberättelse, alltså förhållanden som inte kan återges i balansräkningen, resultaträkningen eller i noterna men som ändå är viktiga för att kunna bedöma ett företags ställning, verksamhet och resultat finnas med. Dessutom ska verksamhetens förväntade utveckling och händelser som anses var väsentliga för företaget presenteras.
  • Kap 7: Koncernredovisning. Kapitel sju innehåller bestämmelser för hur en koncernredovisning ska upprättas. Denna ska göras av koncernens moderföretag. Dock behöver ett moderföretag som är ett dotterföretag inte upprätta en koncernredovisning om företaget med samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning som var gemensamt för samtliga dotterbolag.
  • Kap 8: Offentliggörande. Årsredovisningen ska enligt lagen överlämnas till revisorer för granskning. När den ska överlämnas beror på vilket typ av företag det är och skiljer sig mellan sex veckor och fyra månader efter bolagsstämman. Årsredovisningen får även publiceras till offentligheten men måste då redovisas i sin ursprungliga form.
  • Kap 9: Delårsrapport. En delårsrapport ska redovisas för företag som är kreditinstitut, värdepapperbolag och även försäkringsbolag som är skyldiga att upprätta en koncernredovisning med räkenskapsår som är längre än 10 månader. Den ska upprättas mellan räkenskapsårets början och delårsrapportens slut och inte omfatta mindre än ett halvt eller mer än två tredjedelar av ett räkenskapsår.
  • Kap 10: Överklagande. Om beslut som gjorts av registreringsmyndigheten enligt denna lag inte godtas, får de överklagas i en allmän förvaltningsdomstol.

Årsredovisningslagen på engelska

Annual accounts act

Relaterade ord

Bokföringslagen
Bokföringsskyldighet
Årsredovisning
Koncernbidrag

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer