Bokföringslagen – Vad innebär bokföringslagen?

Bokföringslagen är den lag som reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.

Bokföringslagen reglerar upprättandet av bokföringen
Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, samt vissa stiftelser och ideella föreningar är bokföringsskyldiga. Dessutom har enskilda personer som bedriver näringsverksamhet bokföringsplikt. För att dessa bolag och verksamheter ska veta hur de ska sköta bokföringen har bokföringslagen (BFL 1999:1078) upprättats, vilken innehåller vägledande direktiv och regler.

Vad säger bokföringslagen?
I stort innehåller bokföringslagen regler för vilka som är bokföringskyldiga, regler för den löpande bokföringen och hur den ska avslutas. Bokföringsskyldigheten innebär att bokföring ska ske av alla affärshändelser på ett systematiskt sätt så att de kan registreras i en grundbok och en huvudbok. Alla dessa affärshändelser ska ha verifikationer. All räkenskapsinformation ska sparas i ordnat skick och i landet i minst sju år. Bokföringsskyldigheten innebär även att upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning.

Bokföringslagens delar
Kap 1: Inledande bestämmelser. Här presenteras en överblick över lagen, definitioner av förekommande begrepp samt vilka språk som bokföringen får finnas på.

Kap 2: Kretsen av bokföringsskyldiga. Här beskrivs vilka som är bokföringsskyldiga, vilket alla näringsidkare är om inte särkilda förhållanden gäller, samt vad lagen innebär för svenska företag med utländska filialer.

Kap 3: Räkenskapsår. Ett räkenskapsårs längd och bestämmelser beskrivs här, samt vad som gäller vid omläggning och föreläggande om rättelse.

Kap 4: Bokföringsskyldighetens innebörd. Här hittas allmän information om bokföringsskyldigheten, att bokföringen ska ske enligt god redovisningssed samt vad som gäller vid gemensam bokföring.

Kap 5: Löpande bokföring och verifikationer. Detta kapitel innehåller bestämmelser för tidpunkt för bokföring, sidoordnad bokföring, rättelser av bokföringsposter och verifikationer.

Kap 6: Hur den löpande bokföringen avslutas. Här beskrivs det att boföringen ska avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut samt hur dessa ska utformas.

Kap 7: Arkivering av räkenskapsinformation m.m. Här finns information om hur, var och när räkenskapsinformation ska sparas eller förstöras.

Kap 8: Utvecklandet av god redovisningssed. Detta kapitel handlar om vilka som har ansvar för god redovisningssed, samt vilka ytterligare lagar som bestämmer vad god redovisningssed är.

Kap 9: Överklagande. I det sista kapitlet i bokföringslagen står det att överklagande kan ske i en förvaltningsdomstol, samt att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 Tips! Vill du lära dig mer om bokföring? Kika på Bokföringsskolan, vår onlinekurs i bokföring

Bokföringslagen på engelska
The accounting act

Relaterade ord
Affärshändelse
Bokföring
Bokslut
God redovisningssed
Grundbok
Huvudbok
Revisor
Räkenskapsår
Årsredovisningslagen

5/5 - 1 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi