Vad innebär bokföringslagen?

Bokföringslagen är den lag som reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.

Lagar & regler > Bokföringslagen

Ändringar i Bokföringslagen

Regeringen har beslutat om att fysiska kvitton inte ska behöva sparas om de finns digitalt. Det gäller även om en digital bild tagits på kvittot. Förändringen i lagen började gälla från den 1 juli 2024.

Bokföringslagen reglerar upprättandet av bokföringen

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, samt vissa stiftelser och ideella föreningar är bokföringsskyldiga. Dessutom har enskilda personer som bedriver näringsverksamhet bokföringsplikt. För att dessa bolag och verksamheter ska veta hur de ska sköta bokföringen har bokföringslagen (BFL 1999:1078) upprättats, vilken innehåller vägledande direktiv och regler.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Vad säger bokföringslagen?

I stort innehåller bokföringslagen regler för vilka som är bokföringskyldiga, regler för den löpande bokföringen och hur den ska avslutas. Bokföringsskyldigheten innebär att bokföring ska ske av alla affärshändelser på ett systematiskt sätt så att de kan registreras i en grundbok och en huvudbok. Alla dessa affärshändelser ska ha verifikationer. All räkenskapsinformation ska sparas i ordnat skick och i landet i minst sju år. Bokföringsskyldigheten innebär även att upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning.

 Relaterad läsning: Bokföring i Excel är inte tillåtet – vi berättar varför

 Läs också: Bokföringsbrott, vad är det? Ekobrottsmyndigheten svarar

Bokföringslagens delar

Kap 1: Inledande bestämmelser. Här presenteras en överblick över bokföringslagen, definitioner av förekommande begrepp samt vilka språk som bokföringen får finnas på.

Kap 2: Kretsen av bokföringsskyldiga. Här beskrivs vilka som är bokföringsskyldiga, vilket alla näringsidkare är om inte särskilda förhållanden gäller, samt vad lagen innebär för svenska företag med utländska filialer.

Kap 3: Räkenskapsår. Ett räkenskapsårs längd och bestämmelser beskrivs här, samt vad som gäller vid omläggning och föreläggande om rättelse.

Kap 4: Bokföringsskyldighetens innebörd. Här hittas allmän information om bokföringsskyldigheten, att bokföringen ska ske enligt god redovisningssed samt vad som gäller vid gemensam bokföring.

Kap 5: Löpande bokföring och verifikationer. Detta kapitel innehåller bestämmelser för tidpunkt för bokföring, sidoordnad bokföring, rättelser av bokföringsposter och verifikationer.

Kap 6: Hur den löpande bokföringen avslutas. Här beskrivs det att bokföringen ska avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut samt hur dessa ska utformas.

Kap 7: Arkivering av räkenskapsinformation m.m. Här finns information om hur, var och när räkenskapsinformation ska sparas eller förstöras.

Kap 8: Utvecklandet av god redovisningssed. Detta kapitel handlar om vilka som har ansvar för god redovisningssed, samt vilka ytterligare lagar som bestämmer vad god redovisningssed är.

Kap 9: Överklagande. I det sista kapitlet i bokföringslagen står det att överklagande kan ske i en förvaltningsdomstol, samt att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 Tips! Vill du lära dig mer om bokföring? Kika på Bokföringsskolan, vår onlinekurs i bokföring

Bokföringslagen på engelska

The accounting act

Relaterade ord

Affärshändelse
God redovisningssed
Grundbok
Huvudbok
Revisor
Räkenskapsår
Årsredovisningslagen

  I Ekonomiordlistan hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord