Affärshändelse

En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som dokumenteras genom en så kallad verifikation i företagets bokföring.

Företagsredovisning > Affärshändelse

Vad är affärshändelser?

En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som har inverkan på ett företags förmögenhet och/eller sammansättning. Affärshändelser kan vara in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton, förändringar av fordringar och skulder, beslut om bokslutsdispositioner eller egna insättningar och uttag.

Till affärshändelser räknas även in- eller utbetalningar som tagits emot respektive betalats ut för annans räkning. Det kan exempelvis gälla när en fastighetsmäklare tar emot en handpenning för en bostad, eller när en butik sålt någon annans produkter mot ersättning i efterhand.

För en ideell förening som är bokföringsskyldig uppstår affärshändelser även om föreningen inte bedriver näringsverksamhet. Erhållna medlemsavgifter och bidrag, samt utbetalning för lokalhyra är exempel på affärshändelser som kan uppstå för ideella föreningar.

En affärshändelse begränsas till händelser som omedelbart påverkar företagets resultat och/eller situation. Uppkomsten av en skuld är exempel på en affärshändelse, eftersom skulden förändrar storleken på företagets förmögenhet. Däremot ska sådant som inträffat innan affärshändelsen, till exempel en order eller en beställning, inte bokföras som en affärshändelse.

Ändringar i Bokföringslagen

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag att fysiska kvitton inte ska behöva sparas om de finns digitalt. Det gäller även om en digital bild tagits på kvittot. Förändringen i lagen föreslås börja gälla från den 1 juli 2024.

Alla affärshändelser måste bokföras

Varje affärshändelse i ett företag måste anges i bokföringen. En affärshändelse måste dokumenteras med någon form av underlag, som kan utgöras av exempelvis fakturor, kvitton, skuldebrev och kontoutdrag. Dessa underlag benämns i bokföringssammanhang som verifikationer.

Bokföringsskyldigheten innebär att företag löpande ska bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i både registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok). Grundboken är strukturerad i åldersordning med den äldsta affärshändelsen först, medan huvudboken är strukturerad i kontonummerordning med det lägsta kontonumret först.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Lagens definition

Bokföringslagen (1999:1078) 1 kap. 2 § ger följande definitioner av affärshändelse och verifikation:

Affärshändelser: ”alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat”.

Verifikation: ”de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen”.

 Tips! I vår kostnadsfria onlinekurs i bokföring får du lära dig fler bokföringstermer och hur du bokför.

Affärshändelse på engelska

Business transaction

Relaterade ord

Faktura
Huvudbok
Transaktion

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer