Vad är en tillgång?

En tillgång är en resurs som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Företagsredovisning > Tillgång

Tillgångar kan delas in i två sorter

Tillgångar är resurser som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och är summan av ett företags förmögenhet. Tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar

Detta är tillgångar som ett företag avser att stadigvarande inneha eller använda, så som fastigheter och maskiner. Anläggningstillgångar kan sedan delas in i materiella, immateriella och finansiella tillgångar.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar benämns ofta som “andra tillgångar än anläggningstillgångar” och är tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel.

Tillgångar är en del av balansräkningen

I bokföringen tillhör tillgångar balansräkningen. Här tas anläggningstillgångar och omsättningstillgångar upp var för sig. Omsättningstillgångar delas ibland upp i omsättningstillgångar I och omsättningstillgångar II. Omsättningstillgångar I syftar främst till likvida medel och kundfordringar, medan omsättningstillgångar II syftar till varulager. Samtliga tillgångar bokförs i debet i balanräkningen.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Tillgång på engelska

Asset

Relaterade ord

Anläggningstillgång
Avskrivningar
Balansräkning
FIFO
Goodwill
Immateriell tillgång
Kapital
Kapitalomsättningshastighet
Omsättningstillgång

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer