Vad är FIFO?

FIFO är en lagervärderingsprincip.

Import, export, lager & logistik > FIFO

FIFO-metoden: First in first out

Om varor av samma slag anskaffas vid olika tidpunkter ska anskaffningsvärdet bestämmas enligt först in-först ut-principen. Principen kallas för FIFO efter engelskans first in- first out.

FIFO-principen innebär att produkter och varor av samma sort som köpts in till lagret först också ska säljas först. Därmed kan det antas att de varor som finns i lagret vid räkenskapsårets slut även är de som senast blev inköpta.

 Tips! Läs om våra lagerprogram och lagersystem.

Andra lagervärderingsprinciper

Om det är svårt att tillämpa FIFO-metoden kan anskaffningsvärdet i stället erhållas med hjälp av en vägd genomsnittsberäkning under förutsättning att den kan antas leda till ett resultat som nära överensstämmer med vad FIFO-metoden skulle ge. Det vägda genomsnittet beräknas genom att det ingående lagret summeras med årets inköp och därefter divideras detta belopp med antalet inköp.

LIFO är en annan lagervärderingsprincip som betyder last in-first out. Här gäller alltså det motsatta till FIFO-principen och metoden är mycket ovanlig i Sverige. Här värderas ett lager enligt principen att de varor som köpts in sist även säljs först.

FIFO på engelska

FIFO inventory valuation method

Relaterade ord

Lagervärdering
LIFO
Omsättningstillgång
Tillgång
Vägt genomsnitt

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer