Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett nyckeltal som brukar användas för att visa ett företags betalningsförmåga på kort sikt.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Kassalikviditet

Vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet är ett nyckeltal som brukar användas för att visa ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten är de likvida medlen som andel av de kortfristiga skulderna. Generellt brukar man säga att kassalikviditeten bör vara minst 100%, vilket innebär att de likvida medlen är lika med eller större än de kortfristiga skulderna.

Kassalikviditet, formel

För att räkna ut kassalikviditet används följande formel:

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder * 100


En omsättningstillgång är en tillgång som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel, som till exempel kundfordringar, likvida medel och lagerartiklar.

Exempel på kortfristiga skulder är leverantörsskulder, checkkredit och intjänad semester hos personalen.

Tolkning av nyckeltalet kassalikviditet

Nyckeltalet ger en uppfattning om ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Ett riktvärde för kassalikviditeten är 100%. På denna nivå klarar företaget av att betala av samtliga kortfristiga skulder.

Kassalikviditet på engelska

Quick ratio

Relaterade ord

Nyckeltal
Likviditet
Budget
Räntabilitet
Soliditet

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord