Avskrivningar – Vad är avskrivningar?

Att avskriva är att fördela kostnaden av en tillgång under dess ekonomiska livslängd.

En kostnad kan fördelas över en längre period

När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad.

Avskrivningar görs endast på anläggningstillgångar
Eftersom avskrivningar görs på tillgångar med beräknad ekonomisk livslängd är det endast anläggningstillgångar så som maskiner, datorer och inventarier som avskrivs. Anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella anläggningstillgångar avskrivs däremot inte eftersom de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde.

Avskrivning enligt plan
Det vanligaste vid avskrivning är att använda sig av avskrivning enligt plan som utgår från tillgångens anskaffningsvärde och avskrivs linjärt under hela dess ekonomiska livslängd. Avskrivning enligt plan är även en bedömning av anläggningstillgångens förbrukning under hela perioden.

Bokföring av avskrivningar
I bokföringen ses avskrivningar som en kostnad på grund av att att den motsvarar värdet av förbrukade resurser. Därför redovisas de i resultaträkningen, medan tillgångarna redovisas i balansräkningen.

Om värdet på en anläggningstillgång har ökat i värde vid bokslutsdagen kan den skrivas upp. Dock måste värdet överstiga med ett väsentligt belopp och värdeökningen måste vara bestående. Dessutom måste värderingen vara tillförlitlig. Om värdet däremot understiger anskaffningsvärdet minus de avskrivningar som gjorts under åren kan tillgången skrivas ned till det nya värdet. Samma principer gäller här som när värdet är högre än förväntat.

Avskrivning på engelska
Depreciation

Relaterade ord
Anläggningstillgång
Tillgång

 Bokslut - vad är det? Läs allt om bokslut här

4,1/5 - 15 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi