Resultaträkning – Vad är resultaträkning?

Resultaträkning är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period.

Företagsredovisning > Resultaträkning

Resultaträkningen visar ett företags resultat

Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Resultaträkningens delar

En resultaträkning är uppdelad för att underlätta översikten och även för att få ut rätt resultat. Det finns dock ingen exakt mall för hur en resultaträkning ska se ut, utan varierar från företag till företag. Däremot följer de flesta numera en utformningsstandard för att underlätta avläsningen.

Förenklat kan en resultaträkning innehålla följande delar:

  • rörelseresultatet, vilket är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader
  • resultat efter finansiella poster, alltså de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna
  • extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas och som uppgår till ett väsentligt belopp
  • bokslutspositioner så som över- och underavskrivningar samt avsättning till/upplösning av periodiseringsfonder
  • skatt
  • årets resultat

 Bokslut - vad är det? Läs allt om bokslut här

Två typer av resultaträkning

Resultaträkningen bör utformas efter två sätt som föreskrivs av årsredovisningslagen. Dessa två skiljer sig åt i sättet de hanterar rörelseresultatet. De två sätten är kostnadsslagsindelad resultaträkning och funktionsindelad resultaträkning, där det första sättet är uppdelad efter vilken sorts kostnader som företaget har och det andra delar upp kostnanderna enligt vilket typ av funktion som kostnaderna har.

Kostnadsslagsindelad resultaträkning Funktionsindelad resultaträkning
  1. Nettoomsättning
  2. Förändring av varulager
  3. Aktiverat arbete för egen räkning
  4. Övriga rörelseintäkter
  5. Råvaror och förnödenheter
  6. Övriga externa kostnader
  7. Personalkostnader
  8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
  9. Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
  10. Övriga rörelsekostnader
  11. Intäkter från andelar i koncernföretag
  12. Intäkter från andelar i intresseföretag
  13. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
  14. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
  15. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
  16. Räntekostnader och liknande kostnader
  17. Extraordinära intäkter
  18. Extraordinära kostnader
  19. Bokslutsdispositioner
  20. Skatt på årets resultat
  21. Övriga skatter
  22. Årets resultat
  1. Nettoomsättning
  2. Kostnad för sålda varor
  3. Bruttoresultat
  4. Försäljningskostnader
  5. Administrationskostnader
  6. Övriga rörelseintäkter
  7. Övriga rörelsekostnader
  8. Intäkter från andelar i koncernföretag
  9. Intäkter från andelar i intresseföretag
  10. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
  11. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
  12. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
  13. Räntekostnader och liknande kostnader
  14. Extraordinära intäkter
  15. Extraordinära kostnader
  16. Bokslutsdispositioner
  17. Skatt på årets resultat
  18. Övriga skatter
  19. Årets resultat

 

Bokföring av resultatkontona

Intäkter och kostnader som ska föras in i resultaträkningen ska bokföras på de konton med kontoklass 3 till 8. Dessa konton kallas för resultatkonton. Intäkter bokförs på kontona med kontoklass 3 i kredit. Kostnaderna bokförs på kontona med kontoklass 4 till 8 i debet.

 Vill du lära dig grunderna i bokföring? Kika på Bokföringsskolan, en onlinekurs i bokföring

Resultaträkning på engelska

Income statement

Relaterade ord

Balansräkning
Intäkt
Kontoklass
Omsättning
Årsredovisning
Resultat
Rörelseresultat

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp