Kontoklass – Vad är en kontoklass?

En kontoklass är en indelning av olika konton i kontoplanen.

Kontoklasser underlättar bokföringen

Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin bokföring. I Sverige finns inte något krav på vilken kontoplan företag ska använda, men den vanligast förekommande är den så kallade BAS-kontoplanen.

En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. Indelningen i kontoklasser överensstämmer i princip med huvudgrupperingarna i balansräkningen och resultaträkningen. Konton av likartad karaktär grupperas tillsammans för att hålla samman transaktioner av liknande sort, vilket underlättar företagets redovisning.

Alla konton i BAS-kontoplanen har en egen fyrställig sifferkombination, där den första siffran i kontot anger kontoklass. I BAS-kontoplanen har till exempelvis kontot Kassa alltid kontonummer 1910, vilket betyder att kassakontot tillhör kontoklass 1.

 Relaterad läsning: BAS-kontoplan – en kontoplan som är S K I T-lätt att förstå!

Vad bokförs i vilken kontoklass?

I BAS-kontoplanen görs följande indelning av kontoklasser:

  • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999)
  • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)
  • Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999)
  • Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999)
  • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999)
  • Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999)
  • Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999)

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Kontoklass 1 och 2 utgör grunden för balansräkningen. I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera. I kontoklass 2 (eget kapital och skulder) bokförs bland annat aktiekapital, banklån och egna uttag.

Kontoklass 3 till och med 8 utgör grunden för resultaträkningen. I kontoklass 3 (intäkter) bokförs all försäljning. I den fjärde kontoklassen bokförs kostnader för inköp av varor och vissa tjänster samt kostnader som är förenliga med varuinköp.

I kontoklass 5 och 6 bokförs övriga externa kostnader, så som hyra, el och porto.

Kontoklass 7 utgörs av kostnader för personal och avskrivningar.

I kontoklass 8 bokförs intäkter och kostnader av finansiell karaktär, skatter och årets resultat.

Det finns ytterligare två kontoklasser, kontoklass 0 och kontoklass 9. Kontoklass 9 används för intern redovisning, och kontoklass 0 för registrering av olika slag av icke-finansiell information.

Kontoklass på engelska

Class of accounts; account category

Relaterade ord

Affärshändelse
Bokslut
Revision
Årsredovisning

  Lär dig fler ekonomiska begrepp, termer och ord!

4,9/5 - 13 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi