Kontoklasser – vad är en kontoklass?

En kontoklass är en indelning av olika konton i kontoplanen.

Företagsredovisning > Kontoklasser

Kontoklasser underlättar bokföringen

Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin bokföring. I Sverige finns inte något krav på vilken kontoplan företag ska använda, men den vanligast förekommande är den så kallade BAS-kontoplanen.

En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. Indelningen i kontoklasser överensstämmer i princip med huvudgrupperingarna i balansräkningen och resultaträkningen. Konton av likartad karaktär grupperas tillsammans för att hålla samman transaktioner av liknande sort, vilket underlättar företagets redovisning.

Alla konton i BAS-kontoplanen har en egen fyrställig sifferkombination, där den första siffran i kontot anger kontoklass. I BAS-kontoplanen har till exempelvis kontot Kassa alltid kontonummer 1910, vilket betyder att kassakontot tillhör kontoklass 1.

 Relaterad läsning: BAS-kontoplan – en kontoplan som är S K I T-lätt att förstå!

Vad bokförs i vilken kontoklass?

I BAS-kontoplanen görs följande indelning av kontoklasser:

  • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999)
  • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)
  • Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999)
  • Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999)
  • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999)
  • Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999)
  • Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999)

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Kontoklass 1 och 2 utgör grunden för balansräkningen. I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera. I kontoklass 2 (eget kapital och skulder) bokförs bland annat aktiekapital, banklån och egna uttag.

Kontoklass 3 till och med 8 utgör grunden för resultaträkningen. I kontoklass 3 (intäkter) bokförs all försäljning. I den fjärde kontoklassen bokförs kostnader för inköp av varor och vissa tjänster samt kostnader som är förenliga med varuinköp.

I kontoklass 5 och 6 bokförs övriga externa kostnader, så som hyra, el och porto.

Kontoklass 7 utgörs av kostnader för personal och avskrivningar.

I kontoklass 8 bokförs intäkter och kostnader av finansiell karaktär, skatter och årets resultat.

Det finns ytterligare två kontoklasser, kontoklass 0 och kontoklass 9. Kontoklass 9 används för intern redovisning, och kontoklass 0 för registrering av olika slag av icke-finansiell information.

Kontoklass på engelska

Class of accounts; account category

Relaterade ord

Affärshändelse
Revision
Årsredovisning

  Lär dig fler ekonomiska begrepp, termer och ord!