Nuvärde – Vad är nuvärde?

Nuvärde är dagens värde av en betalningsström som sker i framtiden.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Nuvärde

Nuvärdet är en del av investeringskalkylering

Nuvärde är ett begrepp som används vid investeringskalkylering. Värdet används för att kunna göra en jämförbar och rättvis jämförelse mellan investeringar som sker vid olika tidpunkter.

När företag gör investeringskalkyler används värden flera år framåt i tiden i beräkningarna. För att kunna jämföra dessa med varandra på ett rättvist sätt används det värde som investeringen hade vid tidpunkten för investeringsbeslutet. Denna tidpunkt kallas även för nolltidpunkten eller nutidpunkten. Denna metod kallas för nuvärdemetoden. Alla framtida in- och utbetalningar räknas då om till värden vid denna nolltidpunkt.

För att kunna beräkna nuvärdet används två tabeller; en som visar nuvärdefaktorn av enstaka betalningar på samma belopp vid olika år och räntesatser, och en som används när nuvärdet av flera årligen återkommande lika stora betalningar ska beräknas.

Nuvärdesmetoden är även känd som diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdesmetoden.

Hur beräknas nuvärdet?

Nuvärdesmetoden går ut på att antingen beräkna en investerings nuvärde och jämföra detta med investeringskostnaden, eller att beräkna nettonuvärdet direkt.

Nuvärdesberäkningen (NV)

Nuvärdesberäkningen kan jämföras med att sätta in pengar på ett konto. Den bemöter därmed frågan; ”Hur mycket pengar måste jag sätta in idag för att ha x pengar om y år?”.

Nettonuvärdeskvoten (NNK) är en beräkning på hur mycket en investering ger igen per satsad krona. Den tar kapitalkostnader i beaktande, genom att diskontera alla inbetalningar och utbetalningar till ett nuvärde, vilket sedan delas med grundinvesteringen.

Värdet säger således ingenting om reell vinst i kronor och ören, utan det är en relation till den initiala investeringskostnaden. Om exempelvis NNK beräknas ligga mellan 0,15 - 0,60 så medför det att man får tillbaka mellan 1,15 till 1,60 för varje satsad krona.

Nuvärde på engelska

Present value

Relaterade ord

Avkastning
Kassaflöde
Netto
Ränta

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp