Ränta – Vad är ränta?

Ränta är kostnaden för att låna pengar och långivarens avkastning på utlåningen.

Finansiering & finans > Ränta

Två definitioner av ränta

Ränta kan betyda två saker. Dels är det kostnaden för att låna pengar som en låntagare betalar och dels är det avkastningen på ett lån som långivaren får.

Om du sätter in pengar på en bank kan du få så kallad inlåningsränta. Det innebär att du får avkastning på de pengar du har placerat i banken. Den ränta som en låntagare ska betala till banken för att få låna pengar kallas för utlåningsränta.

Nominell ränta och realränta

Nominell ränta tar hänsyn till inflationen och är den ränta som bankerna sätter på lån. Kort beskrivet kan nominell ränta definieras som realräntan plus den förväntade inflationen. Det blir då det belopp som en långivare får utöver det utlånade beloppet och visas som en andel av det utlånade beloppet.

Realränta tar inte hänsyn till inflationen och kan därför ses som den nominella räntan minus inflationen.

Fisherhypotesen

Sambandet mellan realränta, nominell ränta och inflation kallas för Fisherhypotesen efter den amerikanske nationalekonomen Irving Fisher. Fisherhypotesen kan beskrivas som en trestegsregel, där realräntan bestäms först. Därefter bildas en uppfattning om den förväntade inflationen, vartefter inflationen adderas till den reala räntan och den nominella räntan bestäms.

Reporänta

En repa är ett låneavtal enligt vilket Riksbanken lånar ut pengar till bankerna. Lånet ges i utbyte mot statspapper och löper på en vecka. Reporäntan är den ränta som bankerna betalar för reporna.

Hur reporäntan bestäms kallas för Riksbankens beslutsregel. Målet med att ändra reporäntan är att styra inflationen, vars mål är att ligga på två procent. Om inflationsprognosen ligger under målet ska reporäntan sänkas och ligger prognosen över målet ska den höjas.

Ränta på engelska

Interest rate; yield

Relaterade ord

Eget kapital
Kostnad
Kredittid
Nuvärde
Påminnelse
Tillgång
Effektiv ränta

  I Ekonomiordlistan hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord