Eget kapital – Vad är eget kapital?

Eget kapital är det belopp som ägarna satt in i företaget, och som utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Eget kapital

Eget kapital i företagets balansräkning

Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna satt in i företaget. Detta omfattar startkapital men också kapitaltillskott som satts in i efterhand, samt vinster som återstår efter aktieutdelning eller egna uttag.

Ett företags balansräkning är uppställd i två spalter, med tillgångar på den ena sidan, och skulder och eget kapital på den andra sidan. Eget kapital är följaktligen skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital återfinns på kreditsidan (minussidan) i balansräkningen, eftersom det kan tolkas som en skuld till företagets ägare.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Förändringar i eget kapital

Om årets resultat är positivt påverkas även eget kapital i positiv riktning. Genom att ägarna återinvesterar vinster i företaget förstärks det egna kapitalet. Det egna kapitalet kan vara avgörande för hur företaget klarar sig om sämre tider skulle inträffa. När det egna kapitalet förstärks ökar även verksamhetens självfinansiering, och beroendet av kreditgivare minskar.

Ett underskott (förlust) i företaget leder till att det egna kapitalet blir mindre eller till och med negativt. Ett negativt eget kapital betyder att skulderna överstiger tillgångarnas värde. Som regel beror brist på kapital på att företaget gått med förlust, men det kan också bero på att ägarna gjort stora uttag istället för att återinvestera vinster i företaget.

Eget kapital för enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag

I en enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag, kan näringsidkaren eller delägarna löpande bokföra egna insättningar, vilket ökar det egna kapitalet, respektive bokföra egna uttag, vilket minskar det egna kapitalet. I samband med att företaget gör ett bokslut bokförs årets resultat i eget kapital. Om årets resultat är positivt ökar värdet på eget kapital och om resultatet är negativt minskar värdet på eget kapital.

Eget kapital för aktiebolag och ekonomiska föreningar

I aktiebolag och ekonomiska föreningar skiljer man mellan bundet eget kapital och fritt eget kapital. Bundet kapital måste användas inom företaget, och får alltså inte användas för vinstutdelning. För ett aktiebolag utgörs det bundna kapitalet till största del av aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond. Bundet eget kapital för en ekonomisk förening består i första hand av medlemmarnas insatser, uppskrivningsfond och reservfond.

Den övriga delen av det egna kapitalet, så kallat fritt eget kapital, kan företagets ägare fritt förfoga över, till exempel för utdelning till aktieägarna. Fritt eget kapital omfattar balanserad vinst och årets vinst.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) gäller för både aktiebolag och ekonomiska föreningar att det egna kapitalet ska delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. För samma bolagsformer gäller vidare att förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning ska specificeras.

Vilka konton ska jag använda för eget kapital?

Enligt BAS-kontoplanen bokförs det egna kapitalet i kontoklass 2 (skulder och eget kapital) och i kontogrupp 20 (eget kapital).

Konto 2010–2059 för enskild näringsverksamhet samt för delägare i handels- och kommanditbolag
Konto 2060–2079 för ideella föreningar, stiftelser och trossamfund
Konto 2080–2099 för aktiebolag och ekonomiska föreningar

Eget kapital på engelska

Equity

Relaterade ord

Startkapital
Aktiekapital
Balansomslutning
Balansräkning
Eget uttag

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer