Soliditet – Vad är soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital. 

Ekonomistyrning & finansiell analys > Soliditet

Vad är soliditet?

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor andel av företagets totala tillgångar som finansierats med hjälp av eget kapital. Analys och tolkning av det finansiella nyckeltalet soliditet syftar till att bedöma ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Man brukar använda begreppet soliditet för att visa hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital.

En huvudregel är att ju större andel eget kapital som finansierar företaget, desto högre och bättre är soliditeten. En soliditet på 100 % innebär finansiering med enbart eget kapital och en soliditet på 0 % innebär att det inte finns något eget kapital alls. En hög soliditet innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet kan innebära hög risk för verksamheten. Man brukar definiera en hög soliditet som ”god soliditet” och låg soliditet som ”dålig soliditet”.

Resultatet bör jämföras med branschstandard, då denna anger vilken relation mellan eget kapital och totalt kapital som anses vara standard inom den bransch företaget verkar i.

Soliditet, formel


Det finns flera sätt att mäta ett företags soliditet. Nedanstående formel för soliditet är den mest vanliga:

Formel: Soliditet (%) = (Justerat eget kapital / totalt kapital) x 100

Justerat eget kapital är ett bättre mått på aktieägarnas kapital än eget kapital. Detta beräknas enligt:

Justerat eget kapital = Eget kapital + (Obeskattade reserver × (1 − skattesats))

En god soliditet innebär generellt många fördelar

Ett företag med hög soliditet har som regel bättre motståndskraft mot eventuella motgångar och förluster. Det egna kapitalets storlek i förhållande till företagets övriga skulder är även av intresse för banker i samband med att företaget förhandlar om nya lån eller krediter. Ett företag har som regel lättare att få ett banklån beviljat om det kan visa att soliditeten är god.

Återinvesteringar i företaget ökar soliditeten

God soliditet kan exempelvis bero på att företaget återinvesterat vinst i verksamheten, betalat av skulder, eller gjort en nyemission. Nyemissioner, aktieägartillskott och amortering av lån påverkar soliditeten i samma riktning. Utdelningar minskar istället soliditeten genom att det egna kapitalet minskar. Investeringar och stora satsningar som finansieras med främmande (externt) kapital, det vill säga genom lån, minskar också ett företags soliditet.

God eller dålig soliditet kan uppstå på flera olika sätt

Det är inte alltid säkert att en god soliditet är gynnsam för företaget. Hög soliditet kan nämligen också vara en följd av bristande utvecklingsarbete och otillräckliga eller obefintliga investeringar som medfört liten upplåning, vilket i sin tur visar sig som ”god” soliditet.

Ofta beror dålig soliditet på att företaget går med förlust, men det kan också vara en följd av kraftig expansion och investeringar, vilket ofta är både naturligt och nödvändigt i vissa perioder. Under en tillväxtfas kan följaktligen en tillfällig försämring av soliditeten vara godtagbar. Försämrad soliditet samtidigt med dålig tillväxt är däremot ofta en varningssignal.

Soliditet på engelska

Equity ratio; financial solidity

Relaterade ord

Avkastning
Betalningsförmåga
Likviditet
Kassalikviditet
Nyckeltal
P/E-tal
Räntabilitet
Täckningsbidrag
Täckningsgrad
Vinstmarginal

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer