Vad är täckningsbidrag och hur räknar man ut det?

Täckningsbidrag, förkortat TB, är ett nyckeltal som visar med hur mycket en viss produkt bidrar till att betala kostnader som är gemensamma för alla produkter.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Täckningsbidrag

Vad är täckningsbidrag?

Täckningsbidrag (TB) är ett nyckeltal som visar med hur mycket en viss produkt bidrar till att betala kostnader som är gemensamma för alla produkter. Det är ett centralt begrepp inom bidragskalkylering.

Bidragskalkylering tillämpas för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ. Kalkyleringen används vanligen för att bedöma om en viss vara eller tjänst är lönsam för ett företag att producera.

Täckningsbidrag används ofta som underlag vid produktionsbeslut. Täckningsbidrag är ett beräknat värde som visar med hur mycket en viss produkt bidrar till att betala gemensamma kostnader. I samband med resultatplanering definieras täckningsbidrag som skillnaden mellan försäljningsintäkt och rörlig kostnad.

I kalkylsammanhang definieras täckningsbidrag ofta som skillnaden mellan särintäkt och särkostnad. Med särintäkt menas en produkts pris och med särkostnad menas kostnader som direkt kan hänföras till produkten, till exempel material.

I samband med beräkningen av täckningsbidrag är det vanligt att även beräkna täckningsgraden. Täckningsgraden anger den procentandel av försäljningspriset (särintäkten) som utgör täckningsbidrag.

Totalt täckningsbidrag

Täckningsbidraget för en grupp av produkter, eller för ett företags samtliga produkter, kallas totalt täckningsbidrag (TTB). Det totala täckningsbidraget utgörs alltså av summan av ett företags samtliga produkters täckningsbidrag.

Det totala täckningsbidraget ska bidra till att täcka samkostnaderna samt bidra till att företaget går med vinst. Samkostnader är i motsats till särkostnader de kostnader som är gemensamma för alla produkter, till exempel lokalhyra. Det totala täckningsbidraget visar därmed hur mycket en viss produkt bidrar med till att betala samkostnaderna.

Hur räknar man ut täckningsbidrag?

Täckningsbidrag per produkt (styck) räknas ut enligt följande formel:

Täckningsbidrag (TB) = Försäljningsintäkt (pris) – Rörlig kostnad

alternativt

Täckningsbidrag (TB) = Särintäkt – Särkostnad

Beräkning för totalt täckningsbidrag

Det totala täckningsbidraget räknas ut enligt följande formel:

Totalt täckningsbidrag (TTB) = Totala särintäkter – Totala särkostnader

alternativt

Totalt täckningsbidrag (TTB) = Täckningsbidrag x Försäljningsvolym

Exempel på uträkning av täckningsbidrag och totalt täckningsbidrag

Sara säljer fotoböcker för 100 kr styck. Den rörliga kostnaden för varje fotobok uppgår till 75 kronor. År 2019 sålde Sara 2500 fotoböcker.

Täckningsbidraget per styck beräknas till att vara:

100 kr – 75 kr = 25 kr

Det totala täckningsbidraget för 2019 blir då:

(100 kr x 2500) – (75 kr x 2500) = 62 500 kr

Täckningsbidrag på engelska

Contribution margin

Relaterade ord

Avkastning
Nyckeltal
Täckningsgrad
Bruttovinstmarginal

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp