Vad är täckningsgrad och hur räknar man ut den?

Täckningsgrad, förkortat TG, anger hur stor procentuell andel av försäljningspriset som utgörs av täckningsbidrag.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Täckningsgrad

Vad är täckningsgrad?

Täckningsgraden (TG) är ett nyckeltal som visar hur stor procentandel av säritäkten (försäljningspriset) som utgör täckningsbidrag (TB). Täckningsbidraget är enkelt uttryckt den summa som återstår av försäljningsintäkterna efter att de rörliga varukostnaderna har dragits av.

Täckningsgraden är med andra ord ett nyckeltal som anger hur många procent av försäljningspriset som kan användas till att täcka fasta utgifter som är gemensamma för alla produkter.

Så används täckningsgraden

För handelsföretag är täckningsgraden normalt det samma som bruttovinsten uttyckt i procent. Därför kallas täckningsgraden ofta bruttovinstmarginal eller bruttovinstprocent. Täckningsgraden kan användas för hela företaget, eller för att jämföra bidragsandelarna för till exempel tjänster, projekt, avdelningar eller enskilda produkter inom företaget.

Skiljer sig detta nyckeltal mycket mellan ett företags olika produkter är det sannolikt en god idé att se över prisbilden eller produktmixen. En tumregel är att företaget bör satsa på de produkter som har högst täckningsgrad och därmed ger störst bidrag till verksamheten.

Så beräknas täckningsgraden

För att räkna ut täckningsgrad används följande formel:

Täckningsgrad i % = (Täckningsbidrag ÷ Särintäkt) × 100

Särintäkt = Intäkt som kan hänföras direkt till en produkt eller tjänst
Särkostnad = Kostnad som kan hänföras direkt till en produkt eller tjänst
Täckningsbidrag (TB) = Särintäkt − Särkostnad

Täckningsgrad på engelska

Contribution margin ratio; contribution margin percentage

Relaterade ord

Nyckeltal
P/E-tal
Soliditet
Täckningsbidrag
Bruttovinstmarginal

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp