Likviditet – Vad är likviditet?

Likviditet visar ett företags tillgång på likvida medel i förhållande till de kortfristiga skulderna.

Likviditeten visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga
Det är avgörande för ett företags fortlevnad att de har tillräckliga finansiella resurser för att klara av sina betalningar. Likviditeten mäter verksamhetens förmåga att betala räkningar och andra utgifter och används ofta för att visa ett bolags betalningsförmåga på kort sikt. De tillgångar som ett företag har direkt tillgängliga, dvs. pengar som kan användas omedelbart, kallas likvida medel. Likvida medel är de pengar som finns som kontanter i företagets kassa, samt på företagets olika konton. Aktier och obligationer räknas inte som ett företags likvida medel.

En person eller ett företag kan vara likvid eller illikvid
God likviditet krävs för att kunna betala av sina kortfristiga skulder. Ett företag eller en person som har möjlighet att betala sina skulder i tid benämns som likvid. Illikvid kallas ett företag eller en person som har hamnat i den motsatta situationen, dvs. när en person eller ett företag inte har betalningsförmåga på kort sikt. Dålig likviditet kan medföra att ett företag får problem med att betala sina löpande kostnader, exempelvis räkningar.

 Lästips: Belåna fakturor och kickstarta din likviditet

En god likviditet innebär generellt många fördelar
Ett företag förväntas hålla en likviditet som är tillräckligt hög för att verksamheten ska kunna fortsätta att bedrivas, men inte så hög att den bromsar avkastningen. Hög likviditet ger ofta en större säkerhet för att företaget klarar av sina betalningar och sina åtaganden. En hög likviditet fungerar också som en buffert för att minska risken vid oväntade situationer som kan drabba företagets ekonomi. En alltför hög likviditet kan däremot vara ogynnsam eftersom dessa pengar inte förräntas på bästa sätt, eller inte alls.

Det finns olika sätt för företag att frigöra kapital, dvs. öka likviditeten. Likviditeten kan exempelvis ökas med hjälp av god lönsamhet, ökad upplåning, tillskott från ägarna (nyemissioner etc.), minskning av varulager samt avyttring av anläggningstillgångar.

Kassalikviditet
Kassalikviditet är ett nyckeltal som brukar användas för att visa ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten är de likvida medlen som andel av de kortfristiga skulderna. En tumregel är att kassalikviditeten bör vara större än 1 (eller minst 100 procent), vilket innebär att de likvida medlen är lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna. Kassalikviditet beräknas enligt följande:

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar exkl. varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder

Balanslikviditet
Balanslikviditeten visar precis som kassalikviditeten ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Skillnaden mellan de två begreppen är att företagets varulager inkluderas i måttet för balanslikviditet, vilket det ju inte gör i måttet för kassalikviditet. Balanslikviditet är därför relevant för företag med lite mer omfattande “lagerverksamhet”, så som företag inom detaljhandel och grossisthandel. En tumregel är att balanslikviditeten bör vara större än 2 (eller minst 200 procent).

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar ÷ Kortfristiga skulder

Likviditet på engelska
Liquidity

Relaterade ord
Budget
Kredittid
Räntabilitet
Soliditet
Regressrätt

4,7/5 - 13 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi