Betalningsförmåga – Vad är betalningsförmåga?

Med betalningsförmåga menas ett företags förutsättningar att erlägga full betalning inom avtalad tid.

Bättre betalningsförmåga betyder större motståndskraft mot störningar
Ett företags betalningsförmåga ger en indikation på hur stabilt företaget är, samt en uppfattning om hur det klarar av diverse störningar som kan uppkomma. En god betalningsförmåga innebär att företaget framöver kommer att ha möjlighet att betala sina skulder inom avtalad tid. Ett företags betalningsförmåga kan räknas ut med olika nyckeltal och anges antingen på kort eller lång sikt.

 Lästips: Så gör du när kunderna inte betalar i tid

Soliditet – företagets långsiktiga betalningsförmåga
Den ekonomiska termen soliditet syftar på ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Man brukar använda begreppet soliditet för att visa hur mycket av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. Ju högre solididet desto högre finansieras företaget av eget kapital. En soliditet på 100 % innebär finansiering med enbart eget kapital och en soliditet på 0 % innebär att det inte finns något eget kapital alls. En hög soliditet innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet kan innebära hög risk för verksamheten.

Likviditet – företagets kortsiktiga betalningsförmåga
Likviditet är en term som mäter ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Likvida medel är de tillgångar som ett bolag har direkt tillgängliga såsom kontanter och kontotillgångar. Ett företag eller en privatperson som har möjlighet att betala sina skulder i tid benämns som likvid.

Kassalikviditet är ett nyckeltal som brukar användas för att indikera ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditet beräknas enligt följande:

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar exkl. varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder

När kassalikviditeten är större än 100 % innebär det att betalningsförmågan är större än utbetalningarna och att de kortfristiga skulderna kan betalas omedelbart, under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Ett tal mindre än 100 % indikerar att de kortsiktiga utbetalningarna är större än betalningsförmågan. Om eventuella varulager eller pågående arbeten inte kan omsättas omgående, kan företaget därför behöva ta lån eller alternativt göra sig av med långfristiga tillgångar för att kunna betala sina kortfristiga skulder.

För att korrekt kunna använda kassalikviditet som ett nyckeltal krävs därför kännedom om omsättningstillgångarnas och de kortfristiga skuldernas karaktär.

 Relaterad läsning: Få betalt! Agera inte bank åt dina kunder

Exempel på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga
Ett företag har kassa, plusgiro, bankgiro, bankkonton och kundfordringar som uppgår till ett värde av tre miljoner kronor. De kortfristiga skulderna uppgår till två miljoner kronor. Till de kortfristiga skulderna räknas bland annat leverantörsfakturor, moms och källskatt.

Företagets kassalikviditet beräknas till att vara:

3 000 000 ÷ 2 000 000 = 1,5 = 150 %

Kassalikviditeten hos företaget är 150 %, vilket innebär att företaget har ett kortsiktigt överskott på 50 % av värdet av alla kortfristiga skulder när de är betalda.

Betalningförmåga på engelska
solvency; capacity to pay; ability to pay

Relaterade ord
Likviditet
Nyckeltal
Soliditet

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi