Båttaxiägare förmånsbeskattades

En företagsledare som bedrev båttaxi förmånsbeskattades eftersom han hade rätt att disponera båten på sin fritid. Och högsta förvaltningsdomstolen avslog en begäran om skattefritt friskvårdsbidrag på 6500 kronor. Här är två aktuella rättsfall från Skattehuset. 

Ett bolag ägde en båt som användes som båttaxi i verksamheten. Skatteverket beslutade att företagsledaren skulle betala båtförmån. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Ägaren anförde att båten bara använts i företaget. Han hade inte haft möjlighet att använda båten mer eftersom han bodde på annan ort, hade ryggproblem och varit utomlands. Företagaren tyckte också att Skatteverket hade beräknat förmånsvärdet fel - båten låg vid Höga kusten i Norrland men värdet var beräknat på objekt i storstadsregioner. 

Förvaltningsrätten avslog. Bolaget gick vidare till Kammarrätten som först konstaterade att det bara är dispositionsrätten till båten som beskattas - inte själva nyttjandet. 

Företagsledaren hade dispositionsrätt hela den aktuella perioden utom vid fem tillfällen då båten använts som båttaxi i verksamheten. Kammarrätten ansåg inte att företagsledarens dispositionsrätt varit inskränkt på grund av ryggbesvär, att hans bostad legat långt från båtplatsen eller på grund av att han vistats utomlands vissa tider. 

När det gäller båtförmånens värde ansåg domstolen att Skatteverket hade utgått från priser för uthyrning av båtar av samma märke i andra delar av landet och priset för hyra av en likartad båt i samma område. Det fanns alltså, enligt Kammarrätten, inte skäl att värdera båtförmånen lägre. Överklagandet avslogs även i Kammarrättten. 

Undvik dispositionsrätt

Rättsfallet är ett bra exempel på att man som anställd i ett företag i allra högsta grad skall undvika dispositionsrätten för olika typer av tillgångar för annars är risken överhängande för en förmånsbeskattning. Verklig användning inte är avgörande för förmånsvärdet överhuvudtaget. Det är endast dispositionsrätten man blir beskattad för. Först om man kan dokumentera att denna varit inskränkt aktualiserar man en möjlighet till sänkt eller undanröjt förmånsvärde, inte annars.

Vad är "mindre värde" när det gäller friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidraget till anställda ska vara av "mindre värde" som det heter, och Skatteverket har satt en gräns på 5000 kronor. Nyligen prövade Högsta förvaltningsdomstolen om inte 6500 kronor också kunde räknas som mindre värde? Det blev nej, och därmed får 5000 kronor fortfarande vara riktmärke. 

Personen som ville ha saken prövad i rätten hade ett friskvårdsbidrag om 6500 kronor från arbetsgivaren och övervägde att använda 5400 kr för ett års medlemskap hos ett klättercenter och 1100 kronor för gymkort hos ett träningskedja. Skatterättsnämnden godkände först 6500 kr som gräns. Men Högsta förvaltningsdomstolen ändrade Skatterättsnämndens förhandsbesked med hänvisning till att förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är skattepliktiga och undantag ska tillämpas restriktivt. Det var alltså bara 5000 kronor som blev skattefritt. 

Högsta förvaltningsdomstolen har hittills inte prövat om Skatteverkets belopp om 5000 kr är ett "mindre värde". 

Naturaförmån och friskvårdsbidrag

Personalvårdsförmån i form av friskvård förändrades för ett par år sedan. Om arbetsgivaren vill ge personalen friskvård så kan det numera ske på två olika sätt, som också går att kombinera: Naturaförmåner och/eller friskvårdsbidrag. 

Naturaförmåner ska vara av enklare slag och tillgängliga för alla, tillhandahållas på arbetsplatsen eller i en lokal som arbetsgivaren disponerar. Exempel är gym för alla anställda på ett gym som arbetsgivaren valt, regelbunden massage på arbetsplatsen, eget gym på jobbet eller friskvårdskurser. Bedömning av vad om är naturaförmån i form av motion- och friskvård görs utifrån praxis.

Med friskvårdsbidrag menas reda pengar, ett bidrag som arbetsgivaren erbjuder de anställda att använda till vilken motion eller annan friskvård de själva väljer. Det kan sedan 2017 även vara ridning och golf, vilket tidigare inte godkändes. Medarbetaren gör upp med sin arbetsgivare om vilken friskvård som väljs. Friskvårdsbidraget måste erbjudas med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. 

 Vismakunder har 20 procent rabatt på Skattehusets informationstjänst. Läs mer. 

Visma Smarta Byrån

– ditt nya byråpaket i molnet

Redovisning som det borde vara. Plocka ihop det du själv behöver och sköt alla uppdrag från ett ställe. Betala bara för det du använder.

Ditt nya byråpaket