Vad är en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys visar ett företags likviditetsförändring under en viss period.

Företagsredovisning > Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys visar förändringen i likvida medel

En kassaflödesanalys, även känd som en "cash flow analysis" på engelska, är en viktig komponent i ett företags finansiella rapportering. Rapporten visar uppgifter om ett företags finansiella flöden, det vill säga inbetalningar och utbetalningar och ger information kring verksamhetens likvida medel över en viss period. 

Genom att detaljerat kartlägga inflöden och utflöden av pengar, målar en kassaflödesanalys upp en bild av företagets finansiella hälsa och dess förmåga att ta sig an framtidens möjligheter och utmaningar.

Den välkända budgettavlan i Lyxfällan är i själva verket en kassaflödesanalys. 

Kassaflödesanalysens 3 delar

Kassaflödet från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten visar företagets huvudsakliga intäktsgenerande aktiviteter, som bland annat försäljning, varulager, kundfordringar, kortfristiga skulder och justeringar för avskrivningar.

Kassaflödet från investeringsverksamheten

Den här delen analyserar verksamhetens investeringar och innehåller information om köp och försäljning av anläggningstillgångar samt andra långsiktiga investeringar. Detta visar företagets utgifter och inkomster från sina investeringsbeslut.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten

Denna del ger en överblick över verksamhetens aktiviteter som påverkar eget kapital och skulder. Inklusive aktiviteter som nyemissioner, lån, återbetalningar och utdelningar.

Vilka företag måste lämna in en kassaflödesanalys?

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) är större företag skyldiga att inkludera en kassaflödesanalys i sin årsredovisning. 

Vad som räknas som ett större företag beskrivs i årsredovisningslagen: ”företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”.

Dessutom ska företaget uppfylla kriterier såsom: 

 • Antalet anställda
 • Medelantalet anställda i verksamheten har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50
 • Balansomslutning
  Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor
 • Nettoomsättning
  Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor

Ett börsnoterat företag räknas alltid som ett större företag. Det betyder att börsnoterade företag alltid omfattas av kravet om att lämna en kassaflödesanalys i samband med sin årsredovisning.

Andra delar som ingår i årsredovisningen är: 

 • en balansräkning
 • en resultaträkning
 • noter
 • en förvaltningsberättelse

Vad är syftet med en kassaflödesanalys?

Syftet med en kassaflödesanalys är att förklara förändring av ett företags likvida medel. En kassaflödesanalys kan vara till nytta både internt för företaget och externt för verksamhetens intressenter. 

Internt kan en kassaflödesanalys bidra till ökad kontroll över penningströmmarna i företaget. Även för externa intressenter, såsom till exempel långivare och investerare, är företagets finansiella tillstånd intressant, eftersom de ger en djupare förståelse för verksamhetens förändrade finansiella styrka, framtida lönsamhet och förmåga att återbetala skulder. 

En kassaflödesanalys är också användbar vid jämförelser mellan olika företag. Kassaflödesanalys används också för att uppskatta förväntade framtida kassaflöden inom ett företag.

Även om det inte finns något lagstadgat krav att mindre företag måste lämna en kassaflödesanalys, är det ett bra verktyg för att förstå och förbättra verksamhetens finansiella hälsa!  

En kassaflödesanalys kallas ibland även finansieringsanalys

Kassaflödesanalys och finansieringsanalys är två olika namn på samma analys. Sedan lagändringen 2014 har "kassaflödesanalys" blivit den föredragna termen. Ändringen innebär att finansieringsanalys i fortsättningen kommer att benämnas kassaflödesanalys i årsredovisningslagen.

Kassaflödesanalys mall

I en kassaflödesanalys-mall fyller du i in- och utbetalningar inom kategorierna: 

 1. Den löpande verksamheten
 2. Investeringsverksamheten
 3. Finanseringsverksamheten

Resultatet blir ditt företags kassaflöde.

Vad är fritt kassaflöde?

Fritt kassaflöde är den summa som är kvar efter att företagets operativa kostnader har dragits. 

Fritt kassaflöde kan räknas ut med följande formel: 

Fritt kassaflöde = Operativt kassaflöde - Investeringskostnader

Operativt kassaflöde är det kassaflöde som genereras av den löpande verksamheten.

Kassaflödesanalys på engelska

Cash flow statement, statement of cash flows

Relaterade ord

Balansräkning
Finansieringsanalys
Kassaflöde
Resultaträkning
Årsredovisning
Årsredovisningslagen

  Lär dig fler ekonomiska begrepp, termer och ord!