Avdragen i enskild firma & aktiebolag som du inte får missa

Den här artikeln handlar om avdrag i olika typer av företag.

– Avdragen du bara inte får missa
– Avdragen du (kanske) inte visste fanns
– Avdragen du absolut inte ska göra 

Företagsdeklaration > Avdrag enskild firma & aktiebolag

Vad är avdrag?

Avdrag innebär som bekant att du inte behöver betala lika mycket i skatt. Du får mer pengar över. Ett avdrag är en skattelättnad på en kostnad du har haft under året och du gör avdraget i din årliga deklaration. 

Hämta, klicka, godkänn, skicka 

Exakt så enkelt kan det vara att göra ditt företags deklaration! Du blir guidad steg för steg och snart är deklarationen, årsbokslutet eller årsredovisningen klar. Så att du med enskild firma eller aktiebolag deklarerar snabbt och smidigt. Eller som vi säger: Hämta, klicka, godkänn, skicka!

Deklarera med Visma eEkonomi

 Avdragen du bara inte får missa

Har du köpt en dator till företaget? 

Dra av hela beloppet direkt om värdet är max ett halvt prisbasbelopp. I annat fall, dra av av den genom regelbundna avskrivningar. Gäller oavsett företagsform.

Har du köpt programvara? 

Avdragsgill om det är ett standardiserat datorprogram. Programvaror som är direkt tillverkade för din verksamhet beviljas avdrag över flera år, enligt samma princip som för inventarier.

Behöver företaget mobil och abonnemang? 

Samtals- och abonnemangskostnader för mobiltelefoner som används i företaget är avdragsgilla rörelsekostnader oavsett företagsform, på samma sätt som vanliga telefoner. Mobiltelefoner räknas normalt som förbrukningsinventarier vilket gör att de är direkt avdragsgilla. Skatteverket har diskuterat möjligheten till förmånsbeskattning om telefonen används privat.

Bilen 

Driver du ett aktiebolag kan du ta ut 25 kr per mil skattefritt för de bilresor du gjort för företagets räkning. På detta belopp behöver bolaget inte betala några arbetsgivaravgifter. Utöver milersättningen kan du även få skattefri ersättning för parkerings-, färje-, bro-, väg- och tunnelavgifter samt trängselskatt som uppkommit vid tjänsteresor.

Har du en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag gör du ett avdrag med 25 kr per körd mil i verksamheten. Du kan aldrig ta ut skattefri ersättning från dessa företagsformer. Genom att du gör avdraget i näringsverksamheten minskar både din skatt och dina egen­avgifter. Även för näringsidkare är utgifter för parkerings-, väg-, bro-, färje- och tunnel­avgifter samt trängselskatt avdragsgilla. Avdragen gäller även om du har lånat en bil.

 Lästips: Skatteexpertens bästa deklarationstips 2024

 Avdragen du (kanske) inte visste fanns

Friskvård och motion

Arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda ett friskvårdsbidrag att använda för motion eller annan friskvård, som den anställde själv väljer inom ramen för arbetsgivarens godkännande. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs att det erbjuds med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. Det måste dessutom vara av mindre värde. Skatteverket anser att 5 000 kronor inklusive moms per anställd och år utgör ett mindre värde.

Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kronor, ska de anställda beskattas på hela beloppet. Friskvårdsbidraget kan endast användas för motions- och friskvårdsaktiviteter som är av enklare slag. Numera ses också ridning, golf, segling och utförsåkning som sporter av enklare slag. Om arbetsgivaren ersätter en anställd för dennes utlägg för en aktivitet som inte är av enklare slag, så ska den anställde beskattas såsom för lön för hela beloppet.

En aktivitet som kostar mer än 1 000 kronor inklusive moms för ett tillfälle uppfyller inte kraven för enklare slag och mindre värde. En sådan aktivitet ska beskattas. Det innebär att det kan vara bättre att köpa exempelvis liftkort dag för dag istället för en hel vecka om man vill att den ska vara skattefri.

Ägare till enskilda firmor kan inte dra av för sin friskvård. Gymkort till firmaägaren till exempel, går inte. En aktiebolagsägare kan däremot dra av eftersom hen räknas som anställd. 

 Lästips: Friskvårdsbidrag – allt du behöver veta

Facklitteratur 

Speciallitteratur som du köper för verksamheten och som du behöver för att kunna upprätthålla jobbet, är avdragsgill oavsett företagsform. Du måste kunna tala om på vilket sätt inköpet är nödvändigt och hur den används. Inget avdrag medges för litteratur för studiesyfte eller vidareutbildning, allmänna uppslagsverk eller litteratur som läses av en bredare krets. Detsamma gäller för dagstidningar och vanliga veckotidningar som läses av en bredare krets och kan anses vara av privat karaktär. Nyckelordet här är facklitteratur.

Kontoret

Enskild firma
Om du använder en särskild lokal i din bostad som är avsatt för ditt företag får du göra avdrag för en skälig del av de löpande kostnaderna för drift som till exempel värme, ström, vatten och förslitning. Du får också göra avdrag för de utgifter som direkt hör till näringsverksam­heten.
Om du inte har en särskilt inrättad del i bostaden till verksamheten, kan du fortfarande få avdrag, dock inte så mycket. Du får ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där. Du får avdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din maka eller make. 

Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet och bredband, med mera.

Aktiebolag
Om du hyr ut din privatbostad eller hyresrätt till din, eller någon närståendes, uppdrags- eller arbetsgivare eller till ditt eget bolag får du enbart avdrag för den ökning av kostnaderna som uthyrningen har medfört (din faktiska merkostnad). Den hyresersättning du då får från ditt aktiebolag kommer efter avdrag att beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent om den anses som marknadsmässig. Skulle du ta ut en ersättning som är högre än så, kommer beskattningen för denna del att ske i tjänst. Det måste finnas ett hyresavtal och ett behov av lokalen för aktiebolaget, annars fungerar det inte.

Den hyra som ditt aktiebolag betalar till dig privat, är avdragsgill i aktiebolaget. Det som gäller aktiebolag gäller också handelsbolag eftersom handelsbolaget är en juridisk person.

Avdrag för utbildning – kurskostnader 

En kurs eller konferens är avdragsgill om den är till nytta för företaget och det finns ett utarbetat kursprogram. Enligt praxis bör den matnyttiga delen av en kurs eller en konferens pågå minst 6 timmar per dag eller ca 30 timmar under en femdagarsvecka.

En väldigt lång eller helt allmän utbildning, till exempel körkortsutbildning, är inte avdragsgill. Inte heller yrkesutbildningar. Istället blir kostnaden avdragsgill som för lön och den anställde riskerar förmånsbeskattning. Inom EU gäller samma regler som i Sverige. Är kursen utanför EU så görs en jämförelse om det är ekonomiskt försvarbart. Det kan också ha betydelse om kursen finns i Sverige till lägre kostnad. Reglerna är desamma för aktiebolag och enskild firma.

 Lästips: K10 blanketten - allt du som ägare i fåmansbolag behöver veta!


 Avdragen du absolut inte ska göra 

Det finns kostnader som inte är avdragsgilla trots att de i sig kan anses tillhöra den näringsverksamhet du bedriver. Avdragsförbudet gäller oavsett vilken företagsform vi än talar om, aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag. Det gäller exempelvis:

  • Böter och andra offentligrättsliga sanktionsavgifter
  • Svenska allmänna skatter, ex inkomstskatt. 
  • Skattetillägg
  • Förseningsavgifter och kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen
  • Viten
  • Kostnadsränta på skattekontot
  • Felparkeringsavgifter
  • Mutor

Advokatkostnader och rättegångskostnader är avdragsgilla om de är kostnader för att öka de skattepliktiga inkomsterna eller minska de avdragsgilla kostnaderna. Detta gäller oavsett företagsform.

  • Avdrag medges inte för kostnader för att upprätta deklaration eller att driva skatteprocesser. (Däremot är bokföringshjälp avdragsgillt, men alltså inte deklarationshjälp.)

 Allt om deklaration för företag

Kan du dina avdrag? 

Vi fattar, avdrag kan låta krångligt. Men du grejar det! Testa dina kunskaper om skatteavdrag.

Gör testet nu

Hämta. Klicka. Godkänn. Skicka.

Exakt så enkelt kan du göra din företags deklaration och årsbokslut/årsredovisning med Visma Spcs. Passar perfekt oavsett om du har enskild firma eller aktiebolag.

Deklaration med Visma Spcs

Hämta. Klicka. Godkänn. Skicka.