Växelkurs / valutakurs – Vad är valutakurs?

En växelkurs, även benämt valutakurs eller växlingskurs, är det pris som en valuta kan växlas mot.

Omvärldsbevakning > Växelkurs/valutakurs

Vad är en växelkurs / valutakurs?

En valutakurs, även kallat växelkurs eller växlingskurs, är priset på en valuta i förhållande till en annan valuta. Valutakurser styrs framförallt av efterfrågan på ett lands valuta och bestäms på valutamarknaden. Samtliga valutor har en kurs mot varandra. Valutakursen för amerikanska dollar angett i svenska kronor anges som SEK/USD, vilket visar hur många svenska kronor som ska betalas för en amerikansk dollar.

Fast växelkurs och rörlig växelkurs

Växelkursen kan vara fast eller rörlig (även kallat flytande). Vad är då skillnaden mellan fast och rörlig (flytande) växelkurs?

En fast växelkurs betyder att två länder har bestämt att kursen mellan deras valutor ska ligga på en fast nivå.

En rörlig växelkurs innebär motsatsen, det vill säga att valutakursen fritt ändrar sig efter marknadens rörelser.

Depreciering, appreciering, devalvering och revalvering av valutor

Det finns fyra begrepp som används för att beskriva en valutas förändringar.

  • Depreciering: Innebär att valutan sjunker i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden.
  • Appreciering: Innebär att valutan stiger i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden.
  • Devalvering: Innebär att en valutas officiella växelkurs skrivs ned genom ett politiskt beslut.
  • Revalvering: Innebär att en valutas officiella växelkurs skrivs upp genom ett politiskt beslut.

Vad påverkar valutan?

Förväntningar på ett lands ekonomi påverar valutakursen. Förväntningarna påverkas i sin tur av en rad faktorer, bland annat politisk osäkerhet, framtida ränteläge och inflation. En lands utrikeshandel, den ekonomiska tillväxten (BNP) och centralbankers interventioner har också inverkan på växlingskursen. Samtliga faktorer kommer inte att tas upp i denna artikel, men nedan följer en kortfattad förklaring på hur några av dessa faktorer påverkar växelkursen.

Utrikeshandeln

Värdet av ett lands export och import av varor och tjänster kallas för bytesbalans. Det är inte själva bytesbalanssaldot som påverkar växelkursen utan bytesbalansens förändringar. Minskar exporten kan det innebära att valutan kan komma att försvagas i framtiden, och vice versa.

Centralbanksinterventioner

Centralbanker kan kortsiktigt påverka växelkursen. Dels genom att sänka eller höja räntan men också genom interventioner. Beroende på om intentionen är att stärka eller försvaga valutakursen kan Centralbanken köpa eller sälja utländsk valuta vilket sker genom att Centralbankens valutareserv minskar eller ökar. Ett exempel är att när Riksbanken vill att den svenska kronan ska stärkas mot japanska yen säljs japanska yen för att köpa svenska kronor.

Politisk osäkerhet

Ett lands politiska situation kan påverka växlingskursen. Det beror på att politisk instabilitet i ett land kan göra det svårt att värdera tillgångar i framtiden, eftersom oväntade och oförutsägbara händelser i landet kan leda till att tillgångarnas värde faller eller ökar. På grund av detta kan viljan att investera i landet minska, vilket försvagar valutans växelkurs.

Ekonomisk tillväxt

Ett land med hög tillväxt ser ofta värdet på sin valuta öka. Det beror på att utländska aktörer blir mer intresserade att investera i landet vilket leder att landets finansiella balans blir positiv. När kapitalinflödet är större än det kapital som flödar ut ur landet ökar efterfrågan av landets valuta vilket stärker valutan.

Inflationsdifferenser

På lång sikt påverkas valutakursen av hur inflationen utvecklas. Ett land som under en lång period har högre inflation än andra länder får ofta svårt att sälja sina produkter på utländska marknader eftersom landets produkter blir dyrare. På längre sikt innebär detta en ohållbar situation, och växlingskursen kommer att justeras nedåt så att varorna blir billigare för andra länder.

Valutakurs på engelska

Exchange rate, currency exchange rate

Relaterade ord

Ränta
Skuld
Tillgång

  Tips! I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord