Valutakurs – Vad är valutakurs?

En valutakurs är det pris som en valuta kan växlas mot.

Valutakursen är priset på en valuta

En valutakurs är priset på en valuta i förhållande till en annan valuta. Valutakursen kan vara fast eller rörlig. En fast växelkurs betyder att två länder har bestämt att kursen mellan deras valutor ska ligga på en fast nivå. En rörlig växelkurs innebär motsatsen, det vill säga att valutakursen fritt ändrar sig efter marknadens rörelser. Valutakurser styrs framförallt av efterfrågan på ett lands valuta och bestäms på valutamarknaden. Samtliga valutor har en kurs mot varandra. Valutakursen för amerikanska dollar angett i svenska kronor anges som SEK/USD, vilket visar hur många svenska kronor som ska betalas för en amerikansk dollar.

Det finns fyra begrepp som används för att beskriva en valutas förändringar.

  • Depreciering: Innebär att valutan sjunker i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden.
  • Appreciering: Innebär att valutan stiger i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden.
  • Devalvering: Innebär att en valutas officiella växelkurs skrivs ned genom ett politiskt beslut.
  • Revalvering: Innebär att en valutas officiella växelkurs skrivs upp genom ett politiskt beslut.

Vad påverkar valutakursen?

Förväntningar på ett lands ekonomi påverar valutakursen. Förväntningarna påverkas i sin tur av en rad faktorer, bland annat politisk osäkerhet, framtida ränteläge och inflation. En lands utrikeshandel, den ekonomiska tillväxten (BNP) och centralbankers interventioner har också inverkan på valutakursen. Samtliga faktorer kommer inte att tas upp i denna artikel, men nedan följer en kortfattad förklaring på hur några av dessa faktorer påverkar växelkursen.

Utrikeshandeln påverkar valutakursen

Värdet av ett lands export och import av varor och tjänster kallas för bytesbalans. Det är inte själva bytesbalanssaldot som påverkar växelkursen utan bytesbalansens förändringar. Minskar exporten kan det innebära att valutan kan komma att försvagas i framtiden, och vice versa.

Centralbanksinterventioner påvekar valutakursen

Centralbanker kan kortsiktigt påverka växelkursen. Dels genom att sänka eller höja räntan men också genom interventioner. Beroende på om intentionen är att stärka eller försvaga valutakursen kan Centralbanken köpa eller sälja utländsk valuta vilket sker genom att Centralbankens valutareserv minskar eller ökar. Ett exempel är att när Riksbanken vill att den svenska kronan ska stärkas mot japanska yen säljs japanska yen för att köpa svenska kronor.

Politisk osäkerhet påverkar valutakursen

Ett lands politiska situation kan påverka växelkursen. Det beror på att politisk instabilitet i ett land kan göra det svårt att värdera tillgångar i framtiden, eftersom oväntade och oförutsägbara händelser i landet kan leda till att tillgångarnas värde faller eller ökar. På grund av detta kan viljan att investera i landet minska, vilket försvagar valutans växelkurs.

Ekonomisk tillväxt påverkar valutakursen

Ett land med hög tillväxt ser ofta värdet på sin valuta öka. Det beror på att utländska aktörer blir mer intresserade att investera i landet vilket leder att landets finansiella balans blir positiv. När kapitalinflödet är större än det kapital som flödar ut ur landet ökar efterfrågan av landets valuta vilket stärker valutan.

Inflationsdifferenser påverkar valutakursen

På lång sikt påverkas valutakursen av hur inflationen utvecklas. Ett land som under en lång period har högre inflation än andra länder får ofta svårt att sälja sina produkter på utländska marknader eftersom landets produkter blir dyrare. På längre sikt innebär detta en ohållbar situation, och växelkursen kommer att justeras nedåt så att varorna blir billigare för andra länder.

Valutakurs på engelska

Exchange rate

Relaterade ord

Ränta
Skuld
Tillgång

  Tips! I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord

4,1/5 - 18 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi