Inflation

Inflation innebär fallande penningvärde och ökning av den allmänna prisnivån.

Omvärldsbevakning > Inflation

Hur uppstår en inflation?

Inflation innebär fallande penningvärde vilket leder till ökning av den allmänna prisnivån. Inflation uppstår på två sätt; genom efterfrågan och ökade kostnader. Efterfrågeinflation uppstår genom att efterfrågan ökar snabbare än tillgången på varor och tjänster. Kostnadsinflation kan exempelvis bero på att lönerna i ett företag har stigit och företaget som konsekvens får ökade kostnader för produktionen, vilket leder till högre priser för varor och tjänster.

Det är viktigt att påpeka att en enkel prisstigning inom ett enskilt område, så som en enskild produktionslinje, inte räknas som en inflation Inflation berör alla priser inom ett företag, bransch eller ett land. Motsatsen till inflation är deflation.

Ändrad inflation

En inflation kan antingen öka stabilt eller öka oregelbundet. En oregelbunden inflation betyder att en inflation kan stiga och sjunka i ett oregelbundet tempo som är svårt att förutse.

En inflation som är större än 50 procent per månad kallas hyperinflation. Om hyperinflation inträffar innebär det att penninghushållet sammanfaller, att kapitalmarknaden slutar fungera och att samhället återgår till byteshushållning. Ett känt exempel på hyperinflation är inflationen i Tyskland på 1920-talet, där värdet på riksmarken sjönk kraftigt efter att landet finansierade ett krigsskadestånd till Frankrike och England genom att trycka upp nya sedlar.

 Lästips: Lågkonjunktur – om krisen (eller lågkonjunkturen) kommer

Hur beräknas inflationen?

Inflationen beräknas genom att använda KPI, konsumentprisindex. Det är ett index som mäter den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror.

Inflationen beräknas enligt följande formel:

((Index december 2014 - Index december 2013) / Index december 2013) x 100

Konsekvenser av en inflation

En inflation innebär konsekvenser som kan vara svåra att undvika. Bland annat kan inflation leda till att konsumenter och banker inte spenderar på samma sätt eftersom osäkerheten är stor, vilket kan skada den ekonomiska produktionen på sikt. Vissa konsumenter kan tjäna på en inflation. Det kan exempelvis vara gynnsamt för en konsument när inflationen urholkar värdet på ett lån för låntagare.

Personer som lever på mindre inkomster så som exempelvis pensionärer drabbas särskilt av minskad köpkraft, vilket kan leda till sämre levnadsstandard på sikt.

Inflation på engelska

Inflation

Relaterade ord

Deflation
Konjunktur
Konsumentprisindex
Kostnad
Prisbasbelopp

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer