Vad är prisbasbelopp?

Ett prisbasbelopp är ett årligt fastställt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället och används för en rad olika beräkningar.

Omvärldsbevakning > Prisbasbelopp

Ett prisbasbelopp, även kallat basbelopp, är ett värde som årligen fastställs av regeringen. Basbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället och används för en rad olika beräkningar: beskattning, pensions- och försäkringsförmåner samt medlems- och serviceavgifter.

Prisbasbeloppet påverkar många områden. Till exempel berörs värdet av bilförmån i deklarationen, högsta skattefria traktamente, storleken på grundavdraget och jobbskatteavdraget. Basbeloppet avgör även vid vilken inkomst man måste deklarera. Det används också för att räkna ut sjukpenning och föräldrapenning.

Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex (KPI), som i sin tur mäter prisutvecklingen för privatkonsumtionen i Sverige. Basbeloppet räknas om årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) för att följa inflationen, och avrundas till närmaste hundratal kronor.

Prisbasbelopp 2022

Prisbasbeloppet för beskattningsåret 2022 (deklarationen 2023) är: 

48 300 kronor

Det innebär en höjning med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2021.

Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp – vad är skillnaden?

Det finns även ett förhöjt prisbasbelopp, som för 2022 är 49 300 kronor. Tidigare användes det förhöjda prisbasbeloppet till att beräkna taket i den allmänna pensionen. Numera används det för att räkna ut ATP och tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet och berör bara personer som är födda mellan 1938 och 1953. 

För personer födda efter 1953 används inkomstbasbeloppet vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och allmän pensionsavgift. Till skillnad från de andra basbeloppen utgår inkomstbasbeloppet från inkomstutvecklingen per person i åldern 16-64 år, istället för från prisutvecklingen. Inkomstbasbeloppet för 2022 är 71 000 kr.


7,5 prisbasbelopp

Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjdes den första juli 2018, från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Det ger en högsta sjukpenninggrundande inkomst på 386 400 kronor år 2022. För tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning når man fortfarande taket vid 7,5 prisbasbelopp. Inkomsttaket i föräldraförsäkringen motsvarar 10 prisbasbelopp, vilket ger en högsta föräldrapenninggrundande inkomst på 483 000 kronor år 2022.

Prisbasbelopp 2022: Tjänstebil

Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkning av värdet på bilförmåner, även kallat förmånsvärde. Förmånsvärdet för en tjänstebil styr i sin tur den skatt föraren ska betala för att använda bilen privat.

Förmånsvärdet är olika beroende på hur gammal din bil är. 

Bilar registrerade före 1 juli 2021:

Förmånsvärdet är 31,7 procent av basbeloppet (48 300 kronor) med tillägg av en räntedel som baseras på bilens pris multiplicerat med 75 procent av statslåneräntan samt 9 procent av bilens pris upp till 7,5 basbelopp (362 250 kronor).

Är bilen dyrare än 7,5 basbelopp läggs 20 procent av det överskjutande beloppet till förmånsvärdet, det som brukar kallas lyxbilstillägg.

Bilar registrerade fr o m 1 juli 2021

29 % av prisbasbeloppet + (nybilspriset multipliceras med (SLR (dock minimum 0,50 %) x 70 %) + en procentenhet) + nybilspriset multiplicerat med 13 %.

Konsumentprisindex

Konsumentprisindex (KPI) mäter den generella prisnivån i Sverige. Genom att jämföra KPI från olika tidpunkter kan man mäta hur priserna förändras över tid. Statistiska Centralbyrån (SCB) räknar ut KPI genom att hämta in prisuppgifter på varor och tjänster inom olika kategorier i proportion till hur befolkningen konsumerar dem.

Prisbasbelopp på engelska

Price base amount

Relaterade ord

Konsumentprisindex
Pensionsgrundande inkomst
Skatt
Inflation
Deflation

 Tips! Lär dig fler ekonomiska begrepp här