Vad är konjunktur?

Konjunktur är ett begrepp som beskriver det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. Goda tider betyder högkonjunktur och dåliga tider betyder lågkonjunktur.

Omvärldsbevakning > Konjunktur

Konjunktur är den ekonomiska utvecklingen

Konjunktur är ett begrepp som beskriver den makroekonomiska utvecklingen, alltså det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. Framförallt omfattar begreppet arbetslöshet, inflation och tillväxt. När man talar om konjunktur brukar man tala om hög- eller lågkonjunktur beroende på konjunkturcykeln. En konjunkturcykel är vanligtvis mellan tre till åtta år.

Vad är högkonjunktur?

Högkonjunktur råder när industrin har fullt upp med att producera och leverera varor eller tjänster. Det är helt enkelt när det råder ”goda tider”. Det betyder att det är låg arbetslöshet och investeringarna ökar.

Det finns dock ett problem med högkonjunktur och det är att investeringar kan skapa flaskhalsar i produktionen, eftersom investeringarna kan ske i olika perioder. Det kan även bli ett problem när företag har stor efterfrågan på utbildad personal och det inte finns tillräckligt folk med rätt utbildning på arbetsmarknaden.

När högkonjunkturen är långvarig eller väldigt kraftig finns det risk att utveckla en finansbubbla. Finansbubblor uppstår när intresset för investeringar överstiger efterfrågan och behovet.

Lågkonjunktur

Lågkonjunktur sker när efterfrågan på varor och tjänster är mindre än det som produceras. När företagen upplever minskad efterfrågan på deras varor eller tjänster, har de svårt att behålla personal och göra nyinvesteringar. Det betyder att arbetslösheten ökar.

Om lågkonjunkturen blir långvarig och BNP sjunker under en längre period så kallas det för recession. I extrema fall om recessionen blir kraftig och långvarig kallas det för depression.

 Lästips: Lågkonjunktur – om krisen kommer

Konjunktur på engelska

State of the market

Relaterade ord

Inflation
Deflation
Konsumentprisindex

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer