Vad är redovisning?

Redovisning syftar till att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information.

Företagsredovisning > Vad är redovisning?

Redovisning dokumenterar ett företags information

Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Till redovisning hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning. Den information som sammanställs och rapporteras i företagets redovisning utgör grunden för många av de beslut som fattas inom ett företag. Redovisningen ska se till att företagets interna såväl som externa intressenter har tillgång till den information de behöver.

Intern och extern redovisning

Redovisningen uppdelas i extern redovisning (även kallad affärsredovisning) och intern redovisning. Den externa redovisningen är reglerad i lag och syftar till att ge de externa intressenterna information om ett företags resultat och ställning under en bestämd period. Den interna redovisningen är ofta mer omfattande än den externa, och har som främsta ändåmål att förse de interna intressenterna med information, det vill säga de som arbetar inom företaget.

Vad är skillnaden på redovisning och bokföring?

Redovisning är ett vidare begrepp än bokföring och innebär förutom att registrera företagets affärshändelser (att bokföra) bland annat även bokslut, deklarationer och rapportering. För en del företag, ofta större, är redovisning föremål för revision. Det betyder att en oberoende revisor granskar redovisningen och tar ställning till om den är rättvisande.

 Letar du hjälp med redovisning? Hitta en redovisningsbyrå

Redovisning är reglerad i lag

Kraven på svenska företag gällande redovisning varierar med företagets omfattning och form. Den externa redovisningen är reglerad i flera lagar. Under civillagstiftningen faller bland annat årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringslagen (1999:1078). God redovisningssed är grunden för all redovisning. God redovisningssed kan beskrivas som att gällande redovisningslagar, redovisningsrekommendationer och vedertagen praxis ska följas.

Redovisning på engelska

Accounting

Relaterade ord

Bokföringsbyrå
Bokföringslagen
Deklaration
Extern redovisning
God redovisningssed
Intern redovisning
Revisor
Årsredovisning
Årsredovisningslagen

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer