Internredovisning – Vad är intern redovisning?

Internredovisning syftar till att ge information till företagets interna intressenter.

Företagsredovisning > Internredovisning

Redovisningens två grenar: intern och extern redovisning

Syftet med redovisning är att dokumentera och sammanställa relevant information som rör ett företag och dess verksamhet. Redovisningen ska se till att företagets interna och externa intressenter har åtkomst till den information de behöver. Det finns två grenar inom redovisning, extern redovisning och intern redovisning. Den interna redovisningen har som ändamål att ge de som arbetar inom företaget betydelsefull information som rör framtiden.

Den interna redovisningen vänder sig till interna intressenter

Den interna redovisningen behandlar främst interna händelser, det vill säga transaktioner inne i företaget. Intern redovisning riktar sig främst till personer inom företaget. Till de interna intressenterna räknas exempelvis företagsledning, avdelningschefer och medarbetare. Den interna redovisningen ska ge ekonomisk information till ägare och ledning och fungerar därför som underlag för beslutsfattande och planering av företagets verksamhet.

Vad omfattar internredovisning?

Intern redovisning används bland annat för framtagande och uppföljning av budgetar och ekonomiska kalkyler samt av rapporter som används löpande under året.Till skillnad från den externa redovisningen finns det ingen lagstiftning som reglerar hur den interna redovisningen ska utformas eller vad den ska omfatta. I många fall slås den interna och den externa redovisningen ihop till en gemensam redovisning i stället för att de båda systemen hålls separata.

Hur går det interna redovisningen till?

Den interna redovisningen är en regelbunden process av insamling, behandling, rapportering och presentation av ekonomiska (historiska) data. Det betyder att den interna redovisningen, precis som den externa, behandlar händelser som redan har inträffat. Sammanställningen av historiska data används för att bedöma en verksamhets utfall och uppnådda resultat, men ligger också till grund för företagets framtida verksamhetsplanering.

 Tips! Här hittar du alla redovisningsbyråer som använder Vismas produkter och tjänster

Internredovisning på engelska

Management accounting

Relaterade ord

Affärshändelse
Budget
Extern redovisning
Redovisningskonsult
Revision
Revisor
Transaktion

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp