Vad är aktiv näringsverksamhet?

En näringsverksamhet anses som huvudregel vara aktiv om näringsidkaren har arbetat i verksamheten minst en tredjedel av den tid som motsvarar en heltidsanställning.

Lagar & regler > Aktiv näringsverksamhet

Aktiv eller passiv näringsverksamhet – vad skiljer?

En näringsverksamhet kan bedrivas antingen aktivt eller passivt. Med en aktiv näringsverksamhet avses enligt inkomstskattelagen (1999:1229) en näringsverksamhet i vilken den som är skattskyldig för verksamheten har arbetat i inte oväsentlig omfattning.

Som huvudregel anses en näringsverksamhet vara aktiv om näringsidkaren har arbetat i verksamheten minst en tredjedel av den tid som motsvarar en heltidsanställning, det vill säga minst 500–600 timmar under ett år. Kravet på antal timmar kan dock variera beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Om en näringsverksamhet i huvudsak baseras på näringsidkarens egen arbetsinsats, till exempel som hantverkare eller konsulent, anses verksamheten normalt vara aktiv även om timantalet inte uppnåtts. Om verksamheten däremot baseras på en tillgång, som exempelvis en fastighet, kan det krävas en större arbetsinsats för att näringsverksamheten ska anses som aktiv.

Om näringsidkaren arbetat mindre än 500–600 timmar i verksamheten under ett år anses verksamheten i regel vara passiv. Självständig näringsverksamhet som bedrivs i utlandet betraktas alltid som passiv näringsverksamhet. En verksamhet räknas även som passiv om näringsidkaren fyllt 65 år före årets ingång.

Egenavgifter ska betalas av aktiv näringsverksamhet

Indelningen mellan aktiv och passiv näringsverksamhet har betydelse för om egenavgifter eller särskild löneskatt ska betalas på verksamhetens överskott. För inkomst av aktiv verksamhet ska egenavgifter normalt betalas, vilket också medför rätt till sociala förmåner.

Vid passiv verksamhet betalas inte egenavgifter utan istället särskild löneskatt. Särskild löneskatt medför inte en rätt till arbetsbaserade sociala förmåner. En näringsidkare har därmed endast rätt till grundavdrag och avdragsrätt för pensionsförsäkringspremie i verksamheten om verksamheten bedrivs aktivt.

 Du kanske också är intresserad av: "Vilande företag" – bara ett missförstånd? 

Aktiv näringsverksamhet på engelska

Active business activity

Relaterade ord

Aktiebolag
Ekonomisk förening
Enskild firma
Enskild näringsidkare
Handelsbolag
Juridisk person
Kommanditbolag

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord