Vad är ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform med två eller flera delägare som driver företaget tillsammans och ansvarar med hela sin förmögenhet för de förbindelser som företaget har.

Entreprenörskap > Handelsbolag

Handelsbolag har delägare

Ett handelsbolag drivs och ägs av två eller flera delägare. Dessa kan vara både juridiska och fysiska personer och kallas för bolagsmän. Bolagsmännen driver företaget under gemensamt namn och är personligt ansvariga för alla företagets förbindelser med sina egna förmögenheter. De som driver handelsbolag får inte vara i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare.

Handelsbolag är juridiska personer och när bolaget antar en firma, alltså skaffar sig det namn under vilket de arbetar, måste firman innehålla handelsbolag (HB) i namnet. Handelsbolag är bokföringsskyldiga men inga skattesubjekt, vilket innebär att det är ägarna som beskattas för sina andelar av bolagets vinst.

Handelsbolag styrs av Handelsbolagslagen (1980:1102) som omfattar handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag. Lagen är till stor del dispositiv, vilket innebär att den mest bidrar med riktlinjer och att det finns stor frihet för ägarna att bedriva sin verksamhet så som de vill, så länge ägarna har skrivit ett bolagsavtal.

 Läs också: Starta handelsbolag – en guide

Kommanditbolag är handelsbolag

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag men skiljer sig på så sätt att kommanditbolaget har ägare som endast ansvarar för ett begränsat kapital som de själva har satt in i företaget. De bolagsmän som har satt in ett sådant begränsat kapital har normalt inte rätt att bestämma hur bolaget ska styras.

I ett kommanditbolag måste det finnas minst en delägare med obegränsat ekonomiskt ansvar som kallas komplementär. Komplementären är personligt ansvarig för företagets avtal och skulder. En delägare som går in som ny komplementär i ett kommanditbolag ansvarar även för alla tidigare skulder.

Skillnader mellan olika företagsformer

Det som skiljer mellan olika bolagsformer är främst kravet på startkapital och huruvida bolaget räknas som egen juridisk person eller ej. Detta påverkar i sin tur vilket ansvar som tillfaller ägarna i bolaget.

 Relaterad läsning: Företagsform – vilken passar bäst för ditt företag?

Handelsbolag på engelska

Partnership; joint stock company

Relaterade ord

Aktiebolag
Aktiekapital
Bolagsavtal
Kommanditbolag
Enskild firma

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer