Bolagsavtal – definition och betydelse

Ett bolagsavtal är ett avtal som reglerar förhållandet mellan bolagsmännen i handelsbolag och kommanditbolag.

Lagar & regler > Bolagsavtal

Ett bolagsavtal är en överenskommelse mellan bolagsmännen

Ett bolagsavtal används för handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag och reglerar det inre förhållandet mellan ägarna i bolaget. Bolagsavtal varierar i omfattning och innehåll men det är vanligt att det inkluderar bestämmelser om vilka insatser bolagsmännen ska bidra med, hur bolagets ska styras och hur ansvaret ska fördelas parterna emellan och hur bolagsmännen ska tillträda och frånträda bolaget och bolagsavtalet.

Det förekommer att termerna bolagsavtal och kompanjonavtal används synonymt eller blandas ihop. Kompanjonavtal är dock ett mer omfattande begrepp som innefattar såväl bolagsavtal som aktieägaravtal.

Handelsbolag och kommanditbolag bildas genom att ett bolagsavtal upprättas

Det första steget för att starta ett handelsbolag eller kommanditbolag är att bolagsmännen avtalar med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Detta avtal kan vara skriftligt eller muntligt, men fördelen med ett skriftligt avtal är att det är enklare att visa vad bolagsmännen har avtalat. Använder sig bolagsmännen av ett skriftligt avtal måste det skrivas under av samtliga bolagsmän.

Registrering av bolaget hos Bolagsverket

Bolagsavtalet är inte en offentlig handling och ska inte skickas in för registrering till Bolagsverket. Däremot bildas handelsbolag och kommanditbolag juridiskt genom registrering hos Bolagsverket. Med andra ord blir bolaget en juridisk person i samband med registreringen. Som juridisk person kan bolaget bland annat ha anställda, ingå avtal, äga tillgångar och uppträda som part i domstol.

Vad ska bolagsavtal innehålla?

Enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) ställs inga krav på innehållet i ett bolagsavtal. Bolagsmännen har stor frihet att själva avtala om vad som ska ingå i bolagsavtalet och hur bolagets verksamhet ska vara strukturerad och ordnad. Om bolagsmännen inte har upprättat något bolagsavtal gäller bestämmelserna i andra kapitlet i samma lag.

Trots att det i lagen inte finns några specifika krav på vad ett bolagsavtal ska innehålla, brukar det ändå anses att det bör innehålla viss information om vad bolagsmännens kommit överens om. Det beror dels på att eventuella tvister ofta är enklare att lösa om delägarnas förpliktelser och ansvarsområden framgår av avtalet, dels kräver Bolagsverket vissa uppgifter vid företagsregistreringen.

Ett bolagsavtal rekommenderas därför inkludera:

  • vilka bolagsmännen är och hur ansvaret ska fördelas dem emellan
  • bolagets namn och typ av verksamhet
  • vilka insatser bolagsmännen ska bidra med i form av tillgångar och arbete
  • säte för bolaget, dvs. ort där huvudkontoret finns beläget
  • vem eller vilka personer som har rätt att teckna bolagets firma (firmatecknare)
  • hur bolagsmännen ska tillträda och frånträda bolaget och bolagsavtalet.

Hur länge gäller ett bolagsavtal?

I lagen om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) finns ett avsnitt om bolagets likvidation och upplösning. Lagen anger att ett bolagsavtal kan slutas för bestämd eller obestämd tid eller för en bolagsmans livstid. Om bolagsavtalet har avtalats för obestämd tid, kan en bolagsman säga upp avtalet när som helst. Har bolagsmännen inte avtalat om en uppsägningstid gäller att bolaget ska träda i likvidation sex månader efter uppsägningen. Om bolagsmännen har slutit bolagsavtalet för en bestämd tid men fortsätter att bedriva verksamhet i bolaget trots att den tiden har passerat, anses därefter avtalet vara slutet för obestämd tid.

Bolagsavtal på engelska

Partnership agreement

Relaterade ord

Handelsbolag
Kommanditbolag
Aktiebolag
Bolagsordning
Hembudsförbehåll

  I Ekonomiordlistan hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord