Vad är en nyemission?

En nyemission innebär att ett bolag ger ut nya aktier för att öka aktiekapitalet.

Finansiering & finans > Nyemission

Vad betyder nyemission och vad innebär det?

Förutom insatserna vid företagets start kan ett företag behöva ytterligare tillskott av ägarkapital. I ett aktiebolag sker tillskottet av ägarkapital genom så kallad nyemission. Vid en nyemission erbjuder företaget sina aktieägare och/eller andra att teckna nya aktier i bolaget. Detta betyder att företaget emitterar.

De vanliga är att kapitalet tillförs bolaget genom kontant inbetalning, så kallad kontantemission, eller i undantag genom överlåtelse av tillgångar, så kallad apportemission. Genomförandet av en nyemission måste följa bestämmelser som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Bland annat måste en nyemission börja med en kallelse till bolagsstämma och när den är genomförd måste nyemissionen registreras hos Bolagsverket inom sex månader från beslutet.

Syftet med nyemission

Motivet med en nyemission är att få in nytt kapital i bolaget. Det kan bero på att företaget behöver mer kapital för att finansiera fortsätt tillväxt eller en expansion, att företaget försöker undvika en konkurs, att företaget måste öka andelen eget kapital för att kunna skaffa mer främmande kapital, att företaget har ett behöv av mer kapital för att amortera lån eller för att företaget behöver göra större inköp av ny utrustning eller material.

Teckningsrätter

För att få aktieägarna att satsa mer pengar i företaget är det vanligt att de nya aktierna kostar mindre än de gamla aktierna. När en nyemission genomförs erhåller aktieägarna en teckningsrätt i förhållande till det antal aktier de äger före emissionen. En teckningsrätt ger rätten att köpa en aktie till ett givet pris vid en given tidpunkt, ofta lägre än marknadspriset.

Vid en nyemission uppstår något som kallas utspädning, vilket betyder att en aktie efter en nyemission representerar en mindre andel av bolaget än vad den gjorde före nyemissionen.

Företrädesemission och riktad emission

En företrädesemission innebär att de befintliga aktieägarna har företräde till de nyemitterade aktierna. En riktad emission är en nyemission som är riktad mot specifika intressenter. Beslut om vilken form nyemissionen ska ta fattas på en bolagsstämma av nuvarande ägare.

Nyemission på engelska

New share issue; new capital issue

Relaterade ord

Aktie
Aktiebolag
Aktiebolagslagen
Aktiekapital
Kapital
Bolagsstämma

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp