Balanskonton – Vad är balanskonton?

Balanskonton är de konton som ingår i balansräkningen.


Balanskontona visar företagets ekonomiska ställning vid en specifik tidpunkt
Balanskonton kallas de konton som ingår i balansräkningen, och som visar verksamhetens tillgångar, skulder och eget kapital. I BAS-kontoplanen utgör balanskontona kontonummer 1000–2999. De konton som börjar med siffran 1 är tillgångar medan konton som börjar med siffran 2 utgörs av eget kapital och skulder. Konton som börjar på siffrorna 3 till och med 8 är så kallade resultatkonton.

Att bokföra på balanskontona
Balanskontona delas upp i två kontoklasser för dels tillgångskonton och dels skuldkonton (inklusive eget kapital). Tillgångskonton (kontoklass 1) ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan. Skuldkonton (kontoklass 2) ökar istället på kreditsidan och minskar på debetsidan.

Det är vanligt att benämna tillgångssidan som aktivsidan och skuldsidan som passivsidan. När ett räkenskapsår ska avslutas måste summan av företagets tillgångar alltid vara lika stor som summan av företagets egna kapital och skulder, det vill säga vara i balans.

Balansräkning innebär en uppställning av ett företags tillgångar på den ena sidan samt skulder och eget kapital på den andra sidan. En sådan sammanställning av balanskontona vid en viss tidpunkt kallas ofta även för en balansrapport, och kan användas för att jämföra balanskonton från olika tidpunkter. I balansräkningen finns en ingående balans på samtliga konton vid räkenskapsårets början och en utgående balans vid räkenskapsårets slut.

Det kan vara lämpligt att stämma av varje balanskonto månadsvis för att ha kontroll över både ingående och utgående balanser vid varje månadsslut.

Avstämning av balanskonton
En avstämning innebär att man går igenom de bokförda posterna på företagets balanskonton och resultatkonton. Att regelbundet stämma av kontona i bokföringen är en god idé för att försäkra sig om att bokföringen är korrekt. Därför upprättar många företag ett månadsbokslut vid varje månadsslut, vilket består av en balansräkning och en resultaträkning.

Alla bokföringsskyldiga måste upprätta en balansräkning
Hur ett företags löpande bokföring ska avslutas varierar och finns angivet i bokföringslagen (1999:1078). Vare sig den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning, med ett årsbokslut, eller med ett förenklat årsbokslut, måste den bestå av en balansräkning och en resultaträkning.

Balanskonton på engelska
balance account

Relaterade ord
Balansrapport
Balansräkning
Bokföring
Bokslut
Eget kapital
Förenklat årsbokslut
Ingående balans
Kontoplan
Skuld
Tillgång
Årsredovisning

 Vill du lära dig mer om balanskonton? I vår kostnadsfria bokföringskurs Bokföringsskolan lär du dig grunderna i bokföring

5/5 - 4 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi