Vad är förenklat årsbokslut?

Förenklat årsbokslut är ett bokslut för verksamheter med en omsättning under 3 miljoner kronor.

Företagsredovisning > Förenklat årsbokslut

Vad innebär förenklat årsbokslut?

Varje räkenskapsår ska alla verksamheter avsluta bokföringen med ett bokslut, vilket också är en skyldighet enligt bokföringslagen (BFL 1999:1078) för de som bedriver näringsverksamhet. Enskilda näringsidkare och handelsbolag med fysiska delägare samt ideella föreningar och registrerade trossamfund med en omsättning som understiger 3 miljoner kronor har rätt att upprätta ett så kallat förenklat bokslut. Däremot finns det inget som hindrar en verksamhet som omsätter mindre än 3 miljoner kronor att upprätta ett vanligt årsbokslut eller en årsredovisning.

Tips! Få hjälp med förenklat årsbokslut, hitta en redovisningsbyrå!

Vad består ett förenklat årsbokslut av?

Ett vanligt årsbokslut består av en resultaträkning, en balansräkning samt tilläggsupplysningar till både balans- och resultaträkningen. Det förenklade årsbokslutet behöver dock bara innehålla en balansräkning och en resultaträkning. Den ska vara upprättad i fysisk eller elektronisk form och följa god redovisningssed.

Förenklat årsbokslut på engelska

Simplified annual accounts; simplified annual financial statement

Relaterade ord

Balansomslutning
Omsättningstillgång
Skuld
Tillgång
Årsredovisning

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer