Förenklat årsbokslut – Vad är förenklat årsbokslut?

Förenklat årsbokslut är ett bokslut för verksamheter med en omsättning under 3 miljoner kronor.

Företagsredovisning > Förenklat årsbokslut

Vad är ett förenklat årsbokslut?

Varje räkenskapsår ska alla verksamheter avsluta bokföringen med ett bokslut, vilket också är en skyldighet enligt bokföringslagen (BFL 1999:1078) för de som bedriver näringsverksamhet. Enskilda näringsidkare och handelsbolag med fysiska delägare samt ideella föreningar och registrerade trossamfund med en omsättning som understiger 3 miljoner kronor har rätt att upprätta ett så kallat förenklat bokslut. Däremot finns det inget som hindrar en verksamhet som omsätter mindre än 3 miljoner kronor att upprätta ett vanligt årsbokslut eller en årsredovisning.

 Bokslut - vad är det? Läs allt om bokslut här

Vad består ett förenklat årsbokslut av?

Ett vanligt årsbokslut består av en resultaträkning, en balansräkning samt tilläggsupplysningar till både balans- och resultaträkningen. Det förenklade årsbokslutet behöver dock bara innehålla en balansräkning och en resultaträkning. Den ska vara upprättad i fysisk eller elektronisk form och följa god redovisningssed.

Förenklat årsbokslut på engelska

Simplified annual accounts; simplified annual financial statement

Relaterade ord

Balansomslutning
Omsättningstillgång
Skuld
Tillgång
Årsredovisning

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer