Bolagsskatt 2023 – så gör du avdrag

Du kan göra vinster i ditt aktiebolag genom att skjuta fram bolagsskatten. Även om det i dag är svårare att göra bra räntevinster kan du ändå sänka din bolagsskatt med tillfälliga avdrag, tipsar skatteexperten Jan-Åke Jernhem.

Vad är bolagsskatt?

Bolagsskatt, eller corporate tax på engelska, är en statlig skatt på 20,6 procent av den årliga vinsten i aktiebolag eller ekonomisk förening. Även stiftelser och ideella föreningar i Sverige kan behöva betala bolagsskatt.

Medan aktiebolaget beskattas för verksamhetens vinst, blir bolagets ägare beskattade för lönen och eventuell utdelning på aktierna. Arbetsgivaravgifter och delägarnas personalskatt betalas i efterskott, medan bolagsskatten betalas i förskott i form av preliminära inbetalningar.

Skattereglerna för ekonomiska föreningar är i stort sett desamma som för aktiebolag.

En enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag utgör däremot inte egna skattesubjekt. Det betyder att dessa företagsformer inte omfattas av bolagsskatten, utan istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten.

Bolagsskatten sänktes 2021

Från och med 2021 är bolagsskatten 20,6 procent.

Varje gång som bolagsskatten sänks, brukar det vara lönsamt för ett aktiebolag att försöka hitta tillfälliga avdrag som skjuter upp beskattning av vinsten i bolaget till ett kommande år, även om fördelarna har minskat på senare år med de låga räntelägen vi har och eftersom skattesänkningarna varit rätt blygsamma.

Men dessa fördelar har regeringen sett till att delvis förhindra. Därför kommer det inte att löna sig att, på grund av den sänkta bolagsskatten, göra avsättningar för periodiseringsfonder när skatten var 22 procent som gällde under 2018 och upplösa dessa fonder när skatten sänktes från 2019 och 2021. En övergångsregel i lagstiftningen tar helt enkelt bort den fördelen, så att bolagsskatten på dessa gamla periodiseringsfonder blir 22 procent när de upplöses.

Trenden är att bolagsskatten går ner men nu har den gjort sedan 2019 och eftersom
bolagsskatten är en typisk sådan skatt som inte får bli för låg i förhållande till andra
jämförbara länder, kan vi utgå från att det kommer att dröja nu innan skatten fortsätter nedåt.

Skjut upp bolagsskatten med tantiem

En metod för att skjuta upp beskattningen av en del av vinsten i ett bolag under ett år är att göra en avsättning i årsredovisningen för ditt aktiebolag till en resultatbaserad ersättning, som brukar kallas tantiem.

En avsättning till tantiem som sker enligt god redovisningssed ger avdrag på resultatet för det räkenskapsår som årsredovisningen avser, men beskattas först det år då det avsatta tantiemet blir tillgängligt för lyftning. När ett aktiebolag har kalenderår som räkenskapsår innebär detta att avdraget i bolaget sker det år avsättningen görs i räkenskaperna och beskattningen av utbetalt belopp hos mottagaren sker året därpå.

På den uppskjutna skatten med tantiem tjänar bolaget viss ränta under ett år. Förtjänsten på tantiem är dock normalt sett relativt liten.

Exempel: Om avsättningen till tantiem enligt god redovisningssed skulle vara 500 000 kronor, blir den uppskjutna skatten 103 000 kronor.

En annan möjlighet att skjuta upp beskattningen av en viss del av vinsten i ett bolag, är att försöka göra så kallade överavskrivningar på inköp av dyrbarare inventarier, maskiner, etc. Det innebär att man i sin bokföring gör större avskrivningar skattemässigt än de avskrivningar som sker enligt bokföringsreglerna. Mellanskillnaden brukar kallas överavskrivningar och dessa ger en viss uppskjuten skatt under en tid.

En stor nackdel med överavskrivningar är att reglerna är krångliga och att man i regel måste anlita hjälp med bokföring och årsredovisning för att hantera reglerna. Eftersom överavskrivningar dessutom i de flesta bolag bara kan göras med relativt små belopp, kan experthjälpen ofta bli minst lika dyr som vinsten på den uppskjutna skatten.

För att överavskrivningar ska löna sig att lägga tid och konsulthjälp på måste det i regel vara fråga om överavskrivningar på hundratusentals kronor. Det bör också framstå som helt klart att bolaget kommer att spara in kostnader för låneräntor på att göra överavskrivningarna.

Köp inventarier före räkenskapsårets slut

En annan metod att minska vinsten i ett bolag är att försöka göra inköp av inventarier strax innan räkenskapsårets slut, om det är sådana inventarier och maskiner som bolaget ändå skulle köpa in inom kort för sin verksamhet.

Genom att inköpet sker före räkenskapsårets slut kan avskrivningar på inventariet göras ett år tidigare. Avskrivningar får nämligen beräknas på hela inköpskostnaden, även om bolaget bara äger inventariet en enda dag under räkenskapsåret.

Åtgärder om bolagsskatten höjs

Det har inte hänt under de senaste 25-30 åren, men naturligtvis kan det också bli aktuellt för riksdagen att besluta om en höjd bolagsskatt. Om det skulle hända att riksdagen beslutar höja bolagsskatten, brukar det finnas tid att vidta åtgärder för att något lindra effekten i det egna bolaget av en sådan skattehöjning. Det som då gäller är att försöka öka den beskattningsbara vinsten i bolaget så mycket som möjligt, innan skatten höjs. Men som sagt, en bolagsskattehöjning är inte aktuell i dagsläget.

Återför alla periodiseringsfonder

Om bolagsskatten ska höjas blir det oftast fördelaktigt att återföra samtliga periodiseringsfonder till beskattning innan bolagsskatten höjs.

Om bolaget har stora belopp i uppskjuten skatt för periodiseringsfonder och skulle få svårt att få fram pengarna till att betala den skatten efter en omedelbar återföring, kan det dock vara bättre att vänta med återföringar till sex år har gått för varje periodiseringsfond. Sak samma om lånehoven i bolaget är stora och det är svårt att få sådana lån om den uppskjutna skatten på en gång ska betalas till staten.

Slopa överavskrivningar

Den som har överavskrivningar tjänar på att slopa dessa och betala den uppskjutna skatten efter den lägre skattesatsen som gäller innan bolagsskatten höjs. Även i detta fall får hänsyn dock tas till bolagets möjlighet att på en gång betala den uppskjutna skatten.

Avstå från tantiem

Det bör också vara möjligt att avstå från att sätta av till tantiem året före det att bolagsskatten ska höjas och på så vis öka den beskattningsbara vinsten i bolaget året innan bolagsskatten höjs.

Hämta. Klicka. Godkänn. Skicka.

Exakt så enkelt kan du göra din företags deklaration och årsbokslut/årsredovisning med Visma Spcs. Passar perfekt oavsett om du har enskild firma eller aktiebolag.

Deklaration med Visma Spcs

Hämta. Klicka. Godkänn. Skicka.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion

Följ vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.