Så gör du avdrag på bolagsskatten 2018

Du kan göra vinster i ditt aktiebolag genom att skjuta fram bolagsskatten, speciellt de år då bolagsskatten sänks. Även om det i dag är svårare att göra bra räntevinster kan du ändå sänka din bolagsskatt med tillfälliga avdrag, tipsar skatteexperten Jan-Erik W Persson.

Vad är bolagsskatt?

Bolagsskatten är en statlig skatt på 22 procent av den årliga vinsten i aktiebolag eller ekonomisk förening. Även stiftelser och ideella föreningar i Sverige kan behöva betala bolagsskatt.

Vid de tillfällen de senaste åren då bolagsskatten har sänkts, har det varit klart lönsamt för ett aktiebolag att försöka hitta tillfälliga avdrag som skjuter upp beskattning av vinsten i ett bolag till ett kommande år. När det sker är ju bolagsskatten högre det år som beskattningen på en viss inkomst skjuts upp, än vad den blir det senare år då bolagsskatten på vinsten måste betalas.

Den rödgröna regeringen har presenterat planer på att sänka bolagsskatten från 22 procent till 20 procent från räkenskapsår som påbörjas 2019. Om de genomförs kan det vara extra intressant att försöka skjuta upp beskattningen av vinster från räkenskapsår som påbörjas 2018 till räkenskapsårs som påbörjas 2019.

Exempel: Bolagsskatten på en vinst på 1 000 000 kronor är 22 procent. Om beskattningen av den vinsten kan skjutas upp ett år så skatten blir 20 procent istället, så tjänar bolaget 20 000 kronor.

Även de år då bolagsskatten är oförändrad kan vissa vinster uppstå om man kan få fram en uppskjuten beskattning. I regel är det då vissa räntevinster som kan göras. Med nuvarande ränteläge är sådana vinster dock ofta relativ blygsamma och blir ibland rentav mindre än de kostnader som kan uppstå för att uppnå den uppskjutna beskattningen.

Det finns inte så många möjligheter längre att skjuta upp beskattningen av aktiebolags vinster. Här är dock några sätt som vanligen brukar övervägas för att skjuta upp bolagsskatten.

  Besök temasidan Deklaration för företag 2018! Här finns allt du behöver veta inför deklarationen.

Skjut upp bolagsskatten med periodiseringsfonder

Minska bolagsskattenEtt alternativ som alla aktiebolag kan använda för att skjuta upp delar av bolagsskatten är att göra en avsättning i bokföring och deklaration till en periodiseringsfond. En sådan avsättning får årligen göras med maximalt 25 procent av vinsten före beskattningen.

Efter sex år måste en avsatt periodiseringsfond senast återföras till beskattning, men den får även återföras till beskattning tidigare, om bolaget så önskar.

Ett bolag kan alltså ha sex olika periodiseringsfonder "i luften" innan den äldsta måste återföras. Det motsvarar en och en halv årsvinst om vinstnivån ligger ungefär på samma nivå varje år.

Exempel: Vinsten i ett aktiebolag före avsättning till periodiseringsfond är 400 000 kronor. När bolagsskatten är 22 procent blir årets bolagsskatt 88 000 kronor. Om en maximal avsättning till periodiseringsfond sker med 100 000 kronor, blir det årets beskattningsbara vinst 300 000 kronor och bolagsskatten istället 66 000 kronor. Under de följande sex åren kan således bolaget använda mellanskillnaden i bolagsskatt på 22 000 kronor till att amortera på bolagets lån etc.

Periodiseringsfonder är inte gratis

Sedan ett antal år tillbaka tar staten extra betalt av aktiebolag som sätter av till periodiseringsfonder. Kostnaden består av en slags låneränta på avsatta periodiseringsfonder som bolaget har vid beskattningsårets ingång. Detta gäller även om tekniken för att ta ut kostnaden sker genom att en så kallad schablonintäkt på avsatta periodiseringsfonder måste tas upp i bolagets deklaration.

Schablonintäkten är 72 procent av statslåneräntan vid utgången av november året före det kalenderår då räkenskapsåret går ut, multiplicerat med avsatta fonder vid beskattningsårets ingång. Statslåneräntan ska dock aldrig räknas som lägre än 0,5 procent. Kostnaden med schablonintäkt blir normalt lika stor som när bolaget tar ett lån motsvarande den uppskjutna skatten och det sker till en ränta som ligger något lägre än statslåneräntan. 

Exempel: Ett bolag med kalenderår som räkenskapsår har en uppskjuten skatt genom avsättningar till periodiseringsfonder på 100 000 kronor. Bolagsskatten ökar då med cirka 1 100 kronor genom schablonintäkten, om den beräknas utifrån en statslåneränta på 1,50 procent. För att få en uppskjuten skatt på 100 000 kronor krävs avsättningar till periodiseringsfond på cirka 450 000 kronor när bolagskatten är 22 procent.

För att med ett vanligt lån på 100 000 kronor få samma kostnad som för periodiseringsfonderna, måste bolaget kunna låna beloppet till 1,37 procent i vanlig avdragsgill ränta. I regel är ju låneräntorna dock flera procentenheter högre och mellanskillnaden blir då den vinst som bolaget får på de avsatta periodiseringsfonderna. Är låneräntan exempelvis fyra procent blir vinsten för bolaget cirka 2 000 kronor på periodiseringsfonder i stället för ett lån. Hänsyn i beräkningarna är tagen till att låneränta är avdragsgill, vilket schablonintäkten på periodiseringsfonder inte är.

Schablonintäkten ska inte tas in i bolagets bokföring, utan är enbart en deklarationspost som ökar den beskattningsbara inkomsten i bolaget och därmed även bolagsskatten. Själva bolagsskatten bokförs på sedvanligt sätt.

Skjut upp bolagsskatten med tantiem

Det finns också ett annat sätt att skjuta upp beskattningen av en del av vinsten i ett bolag under ett år. Du kan göra en avsättning i årsredovisningen för ditt aktiebolag till en resultatbaserad ersättning, som brukar kallas tantiem.

En avsättning till tantiem som sker enligt god redovisningssed ger avdrag på resultatet för det räkenskapsår som årsredovisningen avser, men beskattas först det år då det avsatta tantiemet blir tillgängligt för lyftning. När ett aktiebolag har kalenderår som räkenskapsår innebär detta att avdraget i bolaget sker det år avsättningen görs i räkenskaperna och beskattningen av utbetalt belopp hos mottagaren sker året därpå.

På den uppskjutna skatten med tantiem tjänar bolaget viss ränta under ett år. Förtjänsten på tantiem är dock normalt sett relativt liten.

Exempel: Avsättningen till tantiem enligt god redovisningssed är 500 000 kronor och den uppskjutna skatten blir 110 000 kronor. Bolaget skulle annars lånat det beloppet till fyra procents ränta. På ett år sparar bolaget då ungefär 3 500 kronor på den uppskjutna bolagsskatten. Om avsättningen till tantiem sker året före det att bolagsskatten sänks med 2 procent, tjänar bolaget 10 000 kr i minskad skatt.

Vissa överavskrivningar kan skjuta upp skatten

En tredje möjlighet att skjuta upp beskattningen av en viss del av vinsten i ett bolag, är att försöka göra så kallade överavskrivningar på inköp av dyrbarare inventarier, maskiner, etc. Det innebär att man i sin bokföring gör större avskrivningar skattemässigt än de avskrivningar som sker enligt bokföringsreglerna. Mellanskillnaden brukar kallas överavskrivningar och dessa ger en viss uppskjuten skatt under en tid.

En stor nackdel med överavskrivningar är att reglerna är krångliga och att man i regel måste anlita hjälp med bokföring och årsredovisning för att hantera reglerna. Eftersom överavskrivningar dessutom i de flesta bolag bara kan göras med relativt små belopp, kan experthjälpen ofta bli minst lika dyr som vinsten på den uppskjutna skatten.

För att överavskrivningar ska löna sig att lägga tid och konsulthjälp på måste det i regel vara fråga om överavskrivningar på på hundratusentals kronor. Det bör också framstå som helt klart att bolaget kommer att spara in kostnader för låneräntor på att göra överavskrivningarna.

Köp inventarier före räkenskapsårets slut

En annan metod att minska vinsten i ett bolag är att försöka göra inköp av inventarier strax innan räkenskapsårets slut, om det är sådana inventarier och maskiner som bolaget ändå skulle köpa in inom kort för sin verksamhet.

Genom att inköpet sker före räkenskapsårets slut kan avskrivningar på inventariet göras ett år tidigare. Avskrivningar får nämligen beräknas på hela inköpskostnaden, även om bolaget bara äger inventariet en enda dag under räkenskapsåret.

Åtgärder om bolagsskatten kommer att höjas

Det har inte hänt under de senaste 25-30 åren, men naturligtvis kan det också bli aktuellt för riksdagen att besluta om en höjd bolagsskatt. Om det skulle hända att riksdagen beslutar höja bolagsskatten, brukar det finnas tid att vidta åtgärder för att något lindra effekten i det egna bolaget av en sådan skattehöjning. Det som då gäller är att försöka öka den beskattningsbara vinsten i bolaget så mycket som möjligt, innan skatten höjs.

Återför alla periodiseringsfonder

Om bolagsskatten ska höjas blir det oftast fördelaktigt att återföra samtliga periodiseringsfonder till beskattning innan bolagsskatten höjs.

Om bolaget har stora belopp i uppskjuten skatt för periodiseringsfonder och skulle få svårt att få fram pengarna till att betala den skatten efter en omedelbar återföring, kan det dock vara bättre att vänta med återföringar till sex år har gått för varje periodiseringsfond. Sak samma om lånehoven i bolaget är stora och det är svårt att få sådana lån om den uppskjutna skatten på en gång ska betalas till staten.

Slopa överavskrivningar

Den som har överavskrivningar tjänar på att slopa dessa och betala den uppskjutna skatten efter den lägre skattesatsen som gäller innan bolagsskatten höjs. Även i detta fall får hänsyn dock tas till bolagets möjlighet att på en gång betala den uppskjutna skatten.

Avstå från tantiem

Det bör också vara möjligt att avstå från att sätta av till tantiem året före det att bolagsskatten ska höjas och på så vis öka den beskattningsbara vinsten i bolaget året innan bolagsskatten höjs.

3,8/5 - 46 röster
Visma eEkonomi

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Just nu kan du köpa Visma eEkonomi med deklaration till rabatterat pris.

Läs mer