Vad är referensränta?

Referensränta är en räntesats som Riksbanken fastställer.

Omvärldsbevakning > Referensränta

Riksbankens referensränta fastställs en gång per halvår

Referensräntan är en officiell räntesats som fastställs varje halvår av Riksbanken. Det betyder att referensräntan bestäms och därmed även kan ändras den 1 januari och den 1 juli varje år. Referensräntan styrs av reporäntan som även den bestäms av Riksbanken.

Referensräntan motsvarar reporäntan vid slutet av föregående halvår. Om det behövs avrundas talet uppåt till närmast halva procentenhet. I motsats till en del andra räntor har referensräntan inget penningpolitiskt syfte, utan används i stället för att beräkna andra räntor.

Andra räntor baseras på Riksbankens referensränta

Många räntor vi stöter på i samhället utgår från Riksbankens referensränta. Dröjsmålsränta vid försenad betalning är ett sådant exempel. Enligt räntelagen ska dröjsmålsräntan, om inget annat avtalats, uppgå till referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan styr även huvudparten av kreditgivares, till exempel bankers, inlåningsräntor och utlåningsräntor.

Referensränta i lagtexten

Före 1 juli 2002 ersatte referensräntan det så kallade diskontot som fram tills dess varit Riksbankens officiella räntesats. Enligt räntelagen (1975:635), 9 §, gäller att:

“Referensräntan enligt denna lag fastställs för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken. Referensräntan skall motsvara den ränta som Riksbanken tillämpade vid den huvudsakliga refinansieringstransaktion som genomfördes närmast före det kalenderhalvår under vilket räntan skall gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet. Lag (2002:352).”

Referensränta på engelska

Reference rate

Relaterade ord

Reporänta
Ränta
Effektiv ränta
Konjunktur
Inflation
Deflation

 Tips! Här hittar du fler ekonomiska begrepp, ord och termer