Vad är optioner?

Optioner är finansiella instrument som ingår i gruppen derivatinstrument. En option ger rätten att köpa eller sälja en tillgång till ett bestämt pris inom en viss tid.

Finansiering & finans > Optioner

Hur fungerar optioner?

En option är ett värdepapper som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att vid en på förhand bestämd tidpunkt i framtiden, köpa eller sälja en aktie eller ett index till ett bestämt pris, det så kallade lösenpriset. För att få denna rättighet betalar innehavaren (köparen) en premie till säljaren, som kallas för utfärdare. Det är endast innehavaren av optionen som kan begära att avtalet fullföljs. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet inom avtalstiden upphör avtalet att gälla.

Varför handla med optioner?

Att handla med aktier på börsen innebär ofta hög risk. Även optionshandel är en marknad för riskhantering. Skillnaden mot aktiehandel är att optionshandel möjliggör fördelning av risk mellan olika aktörer och att riskexponeringen kan skräddarsys efter önskan. Med optioner kan du öka risken, begränsa risken eller helt avsäga dig risken.

Priset för en option kallas premie

En options värde är marknadspriset, det vill säga premien. Premien är det pris en optionsinnehavare av en option betalar för erhålla rättigheten att sälja eller köpa optionen. Premien påverkas av faktorerna realvärde och tidsvärde.

Köpoption och säljoption

Det finns två sorters optioner, säljoptioner och köpoptioner. Det finns alltså fyra sorters positioner en optionshandlare kan hamna i; köpare eller utfärdare av en köptoption, och köpare eller säljare av en säljoption. I dessa positioner har innehavaren och utfärdaren olika rättigheter och skyldigheter.

Innehavaren av en köpoption har rättigheten att köpa aktien till ett bestämt pris. Innehavaren av en köpoption betalar en premie och utfärdaren av en köpoption är därmed skyldig att sälja aktien till det bestämda priset och erhåller i stället en premie.

Innehavaren av en säljoption har rätt att sälja aktien till ett på förhand bestämt pris, och är den som betalar premie. Utfärdaren av en säljoption har skyldigheten att köpa aktien till lösenpris när innehavaren önskar, och erhåller då en premie.

Option på engelska

Option

Relaterade ord

Aktie
Avkastning
Intäkt
Kapital

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp