Direkt kostnad – Vad är direkt kostnad?

En direkt kostnad är en kostnad som direkt kan härledas till en vara eller tjänst.

Företagsredovisning > Direkt kostnad

Direkta kostnader härleds till en kostnadsbärare

En kostnad som kan härledas till en specifik vara eller tjänst kallas för en direkt kostnad. Först delas kostnaderna in efter kostnadsslag och fördelas därefter på kostnadsbärarna. Tjänsten eller varan som kostnaden är kopplad till kallas för kostnadsbärare. En enkel beskrivning av direkt kostnad är att det är en kostnad som inte skulle ha uppstått om försäljningen av en specifik vara eller tjänst inte skulle ha skett.

Vanliga direkta kostnader

Ett tillverkningsföretag har ofta direkta kostnader. De vanligaste är löner, material, speciella direkta tillverkningskostnader och speciella försäljningskostnader. Dessa förkortas som dL, dM, sdtk och sdfk.

I en produktionsanläggning som är starkt maskinerad, automatiserad och robotiserad brukar även kostnaden för teknik- och maskinutnyttjande vara en direkt kostnad.

Indirekta kostnader

Motsatsen till direkta kostnader är indirekta kostnader. Dessa kan alltså inte härledas till en specifik kostnadsbärare utan måste samlas upp på kostnadsställen, så som avdelningar i ett företag, innan de kan fördelas på kostnadsbärare.

Bokföring av direkta kostnader

Direkta kostnader som har med verksamheten att göra bokförs i kontoklass 4 som Material- och varukostnader.

Direkt kostnad på engelska

Direct cost

Relaterade ord

Kontoklass
Kostnad
Omsättning
Resultaträkning
Rörelsemarginal

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer