Nya lagar från 2022 som påverkar företag

En mängd olika lagar med flera olika innebörder träder i kraft för Sveriges företagare under 2022, både vid årets ingång och fram mot halvårsskiftet. Flera av dem har funnits tidigare och förändras men andra är helt nya. Nedan följer en sammanställning över de lagar vi tror att du som företagare är extra intresserad av. Den gör dock inte anspråk att vara heltäckande.

Lagar & Regler > Nya lagar

Ökat konsumentskydd

28 maj uppdaterades den så kallade Svarta listan i konsumentskyddet. Här har nu lagts till fyra nya punkter över affärsmetoder som anses olämpliga och som inte får påverka konsumenternas på ett sätt som stör deras förmåga att göra motiverade beslut. I grund och botten handlar det om opassande marknadföringsmetoder.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Arbetsgivaravgifterna för personer som är mellan 18 år och 23 år sänks under juni, juli och augusti 2022. Endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas på ersättning som utges till unga under dessa månader.

Förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS)

Du som är arbetsgivare kommer framöver bland annat behöva lämna ytterligare skriftlig information kring ett flertal uppgifter. Förändringarna innebär också att en rad tidsbegränsningar förändras. Här är (i kort form) de viktigaste förändringarna:

 1. Sakliga skäl istället för saklig grund vid uppsägning
  Det ska bli mer förutsägbart vad som ska räknas som sakligt skäl när en arbetsgivare säger upp en anställd. Därför ersätts begreppet ”saklig grund” med ”sakliga skäl”. 
 2. Undantag från turordningsreglerna
  Alla företag kommer efter lagändringen att kunna undanta tre medarbetare från turordningsreglerna. Medarbetarna ska ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
 3. Allmän visstid ersätts av särskild visstid
  I samband med de nya regeländringarna införs ”särskild visstids­anställning”. Detta innebär bland annat att visstidsanställningen övergå till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt i tolv månader under en femårsperiod. (Tidigare 24 månader.)
 4. Heltid blir norm
  Anställningsavtal kommer att gälla för tillsvidare och heltid, om inte något annat avtalas. Om en anställning inte omfattar heltid har arbetstagare dessutom rätt till en skriftlig förklaring av skälen till detta.
 5. Anställning upphör vid tvister om ogiltigförklaring
  Om en medarbetare bestrider en uppsägning kommer anställningen inte längre att bestå under tvistetiden. I stället får medarbetaren ansöka om a-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande.
 6. Svårare att ”hyvla” arbetstid, m.m.
  Vid omorganisation av en driftenhet där arbetsgivare enbart erbjuder lägre sysselsättningsgrad ska det ske enligt en särskild turordning bland de som har samma arbetsuppgifter på driftsenheten.
 7. Anställda på bemanningsföretag
  Anställda hos bemannings­företag som har varit placerade på samma driftsenhet hos ett kund­företag ska erbjudas tillsvidare­anställning där om anställningen varat i minst 24 månader under en period på 36 månader.

Ändringarna kommer att träda i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas för första gången från och med den 1 oktober 2022.

Gränsen för momsbefrielse höjs

Omsättningsgränsen för att slippa ta ut moms ska höjas från dagens nivå på 30 000 kronor till 80 000 kronor per år. Det innebär att företag med en omsättning på högst 80 000 kronor inte längre behöver vara registrerade för och deklarera moms. Syftet är att förenkla för mindre företag. Förändringarna börjar gälla 1 juli.

Ändrad nedsättning för miljöanpassade bilar

Nybilspriset för miljöanpassade bilar sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik. Nedsättningens storlek är följande: 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider och 100 000 kronor för gasbilar. Nedsättningsbeloppets storlek får inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris. Ändringarna börjar gälla 1 juli.

Sänkning av mervärdesskatten på reparationer

Mervärdesskatten på vissa reparationer sänks från 12 procent till 6 procent. Den nya lagändringen gäller reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne och träder i kraft från och med den 1 juli 2022.

Förslag om ändringar i Bokföringslagen

Just nu pågår ett arbete med att uppdatera Bokföringslagen (BFL). Någon gång under hösten 2022 kommer med största sannolikhet kravet på att spara fysiska kvitton att slopas. Datum för den potentiella lagändringen är ännu inte satt.

Lagar som trädde i kraft vid årsskiftet 2022

Ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete

Arbetsgivare som har blivit återbetalningsskyldiga för preliminärt stöd vid korttidsarbete, för att deras anmälan om avstämning kommit in för sent, ska i vissa fall kunna lämna in en ny anmälan om avstämning. Den här möjligheten föreslås gälla för preliminärt stöd som getts under tiden 16 mars - 30 juni. I och med det här förslaget kan arbetsgivare som missat anmälan och blivit återbetalningsskyldiga ändå få möjlighet till slutligt stöd.

Den nya anmälan ska lämnas senast den 30 april 2022 och kan bara omfatta de månader som beslutet om återbetalning gäller.

Reklamskatten avskaffas

Skatt på annonser och reklam avskaffas efter årsskiftet genom att lagen om skatt på annonser och reklam upphävs.

Skattelättnad för cykelförmån

Det föreslås en skattelättnad för cykelförmån som innebär att endast den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor tas upp till beskattning. Skattelättnaden föreslås gälla vanliga cyklar och elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller sina anställda, under förutsättning att förmånserbjudandet riktar sig till alla anställda som arbetar stadigvarande.

Skattereduktion för investeringar i inventarier förvärvade under 2021

Det införs en tillfällig lag som gäller regler om skattereduktion för inventarieinvesteringar som gjorts under år 2021. Både fysiska och juridiska personer med inkomst från näringsverksamhet har rätt till den här skattereduktionen. Kravet är att du har eller har haft inventarier som ingår ett underlag för skattereduktion. Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet. Utgifterna av anskaffningsvärdet dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Utökat jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget utökas med 8 miljarder kronor, vilket innebär sänkt skatt för alla som jobbar, med särskilt fokus på arbetstagare med låga och medelstora inkomster. Jobbar du heltid får du sänkt skatt med cirka 150 kr per månad.

Utökat grundavdrag för dig över 65 år

Du som har fyllt 65 år får ett utökat grundavdrag.

Utökad skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

Ändringen av den här skattereduktionen gör att den i det närmaste motsvarar hur jobbskatteavdraget räknas ut. Människor med sjukersättning och aktivitetsersättning beräknas få en sänkning av skatten på cirka 10 000 kronor per år i genomsnitt.

Reglerna om förmånlig beskattning av personaloptioner utvidgas

De nya reglerna från årsskiftet gäller företag där anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150, i medeltal, och med en omsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner kronor. Hittills har reglerna gällt 50 anställda och en omsättning eller balansomslutning på max 80 miljoner kronor.

Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning av tjänst om vissa villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren behöver därmed inte heller betala några arbetsgivaravgifter. Beskattningen sker i stället när den anställde avyttrar sina optioner och då beskattas det som kapital.

De nya reglerna innebär också att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av den förmånliga beskattningen.

För att förenkla den praktiska hanteringen ändras reglerna så att en personaloption kan användas för förvärv av antingen en andel eller av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption kan också ges ut av ett företag och ge rätt till att i framtiden förvärva en andel eller teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Klimatdeklaration för byggnader

När en ny byggnad uppförs ska byggherren upprätta och lämna in en så kallad klimatdeklaration till Boverket. Parallellt har också en ändring i plan- och bygglagen gjort så att byggnadsnämnden lämnar slutbesked först när byggherren kan visa att en klimatdeklaration lämnats in, alternativt att byggherren visar på att en sådan deklaration inte behöver lämnas in.

Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

Nedsättningen av energiskatten på bränsle som förbrukas för uppvärmning eller drift av stationära motorer i vissa sektorer fasas ut.

Full energiskatt ska tas ut för bränslen som förbrukas för andra ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, däremot inte för förbrukning i skepp eller båt.

Återbetalning av energiskatt medges inte för bränslen som förbrukas för framställning av värme eller kyla som levererats för de ändamål som listats i ovanstående stycke. Sådan bränsleförbrukning som har total befrielse från energi- och koldioxidskatt, exempelvis i metallurgiska processer, mineralogiska processer och framställning av energiprodukter berörs inte.

Ändringarna har skett i två steg med en sänkning av skattenedsättningen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021 och ett helt slopande av skattenedsättningen den 1 januari 2022.

Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid provisoriska anställningar

Provisoriska anställningar och uppdrag på en annan ort än där du bor ska i vissa fall likställas med resor i tjänsten. Det kan nämligen finnas möjlighet att göra avdrag för ökade levnadskostnader. Avdraget görs på samma som för tjänsteresa om planen är att anställningen eller jobbuppdraget pågår i max en månad och avståndet mellan ditt boende och arbetsplatsen är längre än 5 mil. De nya reglerna innebär med andra ord att ersättningen för ökade utgifter exkluderas från beskattning hos den anställde, och från skatteavdrag och arbetsgivaravgifter hos arbetsgivaren.

Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

De nya reglerna innebär att i bedömningen om ett företag utgör ett fåmansföretag ska en fysisk person som är delägare och verksam i betydande omfattning i företaget, och samtidigt har inflytande och bestämmande över en stiftelse eller annan juridisk person utan delägare som äger andelar i företaget, anses den personen äga den juridiska personens andelar i företaget. Företaget anses inte ägt av utomstående om företaget direkt eller indirekt ägs av en stiftelse eller annan juridisk person utan delägare och företagets verksamma ägare eller dess närstående kan få del av företagets medel eller förmåner via den juridiska personen.

Krav på hållbarhetsbesked i lagen om skatt på energi och elcertifikatslagen

För att biobränslen ska kunna få ett hållbarhetsbesked, vilket till exempel krävs för skattenedsättning eller tilldelning av elcertifikat, får de inte komma från mark med stor biologisk mångfald eller stora kollager.

Samtliga lagar är hämtade från regeringens webbplats.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi