Vad är sysselsatt kapital?

Sysselsatt kapital är den del av ett företags tillgångar som har lånats ut eller som lånats ut av andra långivare som exempelvis en bank.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital är en del av ett företags tillgångar

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal och den del av företagets tillgångar som antingen lånats ut av företagets ägare eller som har lånats ut av långivare som exempelvis banker.

Företagets ägare får ersättning för detta i och med utdelning. Andra långivare så som banker och finansinstitut får istället ersättning genom ränta.

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal och utgörs av balansräkningens totala tillgångar, det vill säga balansomslutningen, minus räntefria skulder. Det innebär att det sysselsatta kapitalet är den del av företagets tillgångar som finansierats av räntekrävande kapital.

Exempel på ej räntebärande skulder, som inte ingår i sysselsatt kapital, är uppskjuten skatteskuld eller räntefri kredit från leverantörer.

Så beräknas sysselsatt kapital

Formeln som används för att beräkna sysselsatt kapital ser ut som följande:

Totala tillgångar - Räntefria skulder = Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital på engelska

Return on capital employed

Relaterade ord

Kapital
Nyckeltal
Ränta
Skuld
Tillgång

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp