Riskkapital – Vad är riskkapital?

Riskkapital är ett samlat begrepp för det kapital som investeras i ett företags egna kapital.

Finansiering & finans > Riskkapital

Riskkapital investeras i ett företag

Riskkapital är ett samlingsnamn för investeringar i ett företags egna kapital. Riskkapital omfattar investeringar i både noterade och onoterade företag, även om begreppet ofta syftar på investeringar i onoterade företag. Riskkapitalet kopplar ihop företagare som behöver ett tillskott av kapital med kapitalstarka investerare.

Det finns olika typer av riskkapital som fyller olika funktioner under ett företags olika utvecklingsfaser. Riskkapital kan användas som initial finansiering vid uppstarten av ett företag, under en tillväxtfas samt som kapitaltillskott i mogna företag som exempelvis vill etablera sig på nya marknader.

Riskkapitalister och riskkapitalbolag

Ett riskkapitalbolag är ett företag vars affärsidé är att förmedla kapital till företag från privata investerare, banker, fondbolag och andra organisationer. Eftersom den som investerar i ett företag köper en del av företaget ska företagets ursprungliga ägare vara medvetna om att en del av kontrollen övergår till investeraren, och att investeraren ofta har höga krav på företagets avkastning.

Riskkapitalister tar å andra sidan en stor risk när de investerar i företaget, eftersom hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat om företaget inte utvecklas som det förväntats. Det följer som regel inget krav på återbetalning i form av amortering eller räntebetalning på riskkapitalet.

Olika typer av riskkapitalinvesteringar

Investeringar i börsnoterade företag kallas public equity och de som görs i onoterade företag kallas private equity. I Sverige används dock ofta termen riskkapital något synonymt med private equity.

Private equity indelas i sin tur i termerna venture capital och buyout capital. Venture capital innebär investeringar i små och medelstora företag som är i uppstarts- eller expansionsfasen. Buyout capital syftar till investeringar i mogna bolag, ofta med stabila och starka kassaflöden.

Affärsänglar är privatpersoner som investerar i ett nytt företag. De har ofta ett aktivt ägarengagemang där de även bidrar med kunskap och delar med sig av egna erfarenheter av att driva företag.

Riskkapital på engelska

Private equity

Relaterade ord

Avkastning
Kapital
Börs
Aktiekapital

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord